QUINN, C. Přehled vývoje autonomních vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejtmánek, Petr

V předložené bakalářské práci je popsána problematika autonomních vozidel včetně důležitých historických milníků v této oblasti, popisu základních snímačů a přehledu konkrétních autonomních vozidel. Ačkoliv práce přináší mnoho zajímavých poznatků a nevyskytují se žádné zásadní odborné nedostatky, tak hodnocení práce silně sráží textové zpracování. Nejedná se však o pravopisné chyby, ale hlavně o větnou stavbu a slovosled, které jsou podobné spíše anglickému textu. Občas nejsou věty dokončeny, používají se nevhodné a nepřesné formulace či termíny, díky kterým je text hůře čitelný. Ačkoliv je vždy u odborné práce nejdůležitější splnění cílů a použité metody, tak stylistické nedostatky jsou natolik významné, že se výrazněji podílí na celkovém hodnocení, což je bezpochyby škoda, protože po všech ostatních stranách tato práce není v zásadě špatná. Student pracoval samostatně a věnoval získávání informací hodně úsilí, což dokazuje i velmi vysoký počet zdrojů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Kučera, Pavel

Pan Cheney měl za úkol rešeršní popis ohledně vývoje autonomních vozidel. K cílům student přistoupil dle zadání a v první fázi popsal základní charakteristiku autonomních vozidel, odkud přechází na konkrétní dělení systémů užívaných v autonomních vozidlech. Následuje přehled snímačů, historický vývoj, legislativa a přehled nynějších autonomních vozidel. Autor se snažil popsat dílčí cíle, avšak dost často si významy vět odporují. Např. na str. 9 autor uvádí „Myšlenka prvního autonomního vozidla je s námi téměř jedno století.“ Záhy píše, že první autonomní vozidlo je až z roku 1977. Některé věty nebo odstavce nedávají moc smysl a to snižuje celkovou úroveň bakalářské práce. Úvod je takový strohý – chybí konkrétnější popis co je v práci. Dále autor se takřka neodkazuje na obrázky umístěné v textu. Z hlediska formalit je zvláštní nefunkční odkaz již bibliografické citaci. Dále mezi hodnotami a jednotkami nejsou mezery. Některé texty jsou rozdělovány do více stránek a tím vznikají velká prázdná místa a tím počet stran práce působí uměle roztahován, včetně velkých tabulek, které by mohly být v přílohách. Ve slovních spojeních typu „řídící techniky“ by to mělo být psáno „řídicí“. Z hlediska literatury lze vytknout využití nevhodných literárních zdrojů jako je Wikipedie. Přesto autor vystihuje problematiku dané věci přehledem aktuálně dostupných informací a tím splnil celkové požadavky. Práce je doporučena k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 116859