TRTÍK, A. Deformačně napěťová analýza sklerotické tepny při angioplastice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Burša, Jiří

Práce se zabývá náročným tématem z oblasti biomechaniky. Student se v rešeršní části důkladně seznámil s náročnou lékařskou problematikou. V části výpočtové rozšířil teorii dvouvrstvé tlakové nádoby, přednášenou v předmětu PPII, na více vrstev a tento model pak použil pro modelování tepny jak zdravé, tak i patologicky změněné, na níž se jako miniinvazívní zákrok provádí tzv. angioplastika, spojená s nadměrným zatížení některých vrstev stěny tepny a potenciálním vznikem mezních stavů. Použitý analytický výpočtový model verifikoval porovnáním s analogickým modelem řešeným pomocí MKP a také uvedl podstatná omezení obou modelů. Nedostatkem jeho přístupu byla nižší schopnost kritické analýzy výsledků, kdy nedokázal bez pomoci vedoucího odhalit podstatné chyby ve vytvořených algoritmech. Práce však splnila všechny deklarované cíle a představuje kvalitní úvod do studia řešené problematiky na úrovni mechaniky odpovídající bakalářskému stupni studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Fuis, Vladimír

Bakalářská práce se zabývá problematikou deformačně napěťové analýzy sklerotické tepny při angioplastice. Při řešení diplomant využívá jednak znalostí z předmětu Pružnost a pevnost II, kde se řešila válcová tělesa a dále bylo třeba zjistit z literatury materiálové charakteristiky jednotlivých vrstev cévní stěny a provést jejich linearizaci. Následně diplomant provedl analytický výpočet napětí a deformací ve vícevrstvé stěně arterie, konkrétně třívrstvou variantu pro zdravou arterii a pětivrstvou pro sklerotickou arterii. Analytické výpočty byly v závěru práce srovnány s výsledky numerickými. Práce má logickou strukturu, ale mohla by být rozsáhlejší, postrádám informace o tom, v jakém software diplomant počítal analytické výpočty, dále by v práci mohlo být zmíněno, jakým způsobem byl vytvořen model výpočtový v systému ANSYS – modely by měly být v příloze práce. Kapitola 6 Diskuze nemá žádný odkaz na obrázky, takže čtenář musí detektivní činností pátrat, na co diplomat zrovna poukazuje a co srovnává. Hodnoty napětí po tloušťce stěny jsou pro jednotlivé varianty řádově rozdílné, což je vidět jen na měřítku (průběhy jsou podobné), takže by bylo vhodné pro prezentaci práce vytvořit graf, resp. grafy, kde budou znázorněny průběhy výstupních hodnot pro všechny varianty. Práce je po grafické stránce na dobré úrovni, po formální stránce bych upozornil na chybějící mezeru mezi hodnotou a „%“ a jiný font v kapitole Seznam obrázků, kde by bylo navíc vhodné u dvojřádkových popisků obrázků nepsat do oblasti, kde jsou již uvedeny čísla stránek – ztrácí se přehlednost. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou „B“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 116924