ADAMEC, T. Napjatostně deformační analýza silničního mostu přes řeku Orlici [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Fuis, Vladimír

Diplomant v závěrečné práci řeší deformačně-napěťovou analýzu silničního mostu přes řeku Orlici v Třebechovicích pod Orebem. Tento most si sám vybral a pracoval na něm samostatně ihned po finalizaci zadání. Z šestice diplomantů byl neaktivnější a s tím souvisí o objem provedené práce, která řeší mnoho variant a detailů, což se ve finále stalo problematickým, protože se snížila srozumitelnost celé práce. Z tohoto důvodu práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou „A“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hájek, Petr

V bakalářské práci je provedena deformačně-napěťová analýza silničního mostu modelovaného na 2D úrovni pomocí prutové soustavy a numerické řešení stejného mostu na 3D úrovni pomocí metody konečných prvků. Výsledky jsou posuzovány pro několik zátěžných stavů včetně průjezdu vozidla a kontrolovány na několik mezních stavů. Přestože je výpočet, včetně výsledků, prezentován do všech detailů, je velmi obtížné se v práci vyznat, protože se v ní prolínají příklady jednodušších prutových soustav s řešenou prutovou soustavou. Student také zaměňuje pojem stupně volnosti s počtem rovnic rovnováhy. Výsledky jsou většinou zobrazeny formou grafů, u nichž chybí počátek souřadnic. Rešeršní část, která předchází výpočtu, obsahuje jen málo zdrojů, zejména lokálních skript. Přes tyto nedostatky student splnil zadání a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 116984