ŠVEC, D. Návrh ventilátorů pro elektrické stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Vlach, Radek

Studen přistupoval k práci iniciativně a průběh řešení pravidelně konzultoval. Výsledkem práce je aplikace v systému MATLAB, která umožňuje snadný návrh ventilátoru pro elektrické stroje. Provedení aplikace je kromě pár drobností podle mých požadavků a bude dále využita v praxi. Bohužel vlastní text BP poněkud snižuje tento výstup. Studentovi se nepodařilo srozumitelně a úplně popsat teorii, ze které se vychází. Rovněž se v práci objevují chyby v použité terminologii, které mohou být zavádějící. I přesto vzhledem k použitelnosti výstupu této práce hodnotím BP jako zdařilou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Appel, Martin

Pan Dalibor Švec se v práci zabývá navrhováním různých typů ventilátorů. Práce je logicky členěna na jednotlivé kapitoly, celkový rozsah je adekvátní pro bakalářskou práci. Cílem této práce bylo vytvořit program pro výpočet ventilátorů. Hlavní cíl práce byl splněn, ale z práce není patrné, jestli student provedl měření, které má v zadání práce. Pokud bylo měření provedeno, tak to z práce to jasně nevyplývá. Studentem odevzdaný program funguje, ale má drobné nedostatky. Do grafu se vykreslují data v různých fyzikálních veličinách. Tato informace je sice patrná z legendy, ale je to matoucí a nevadilo by, kdyby student využil více grafů. Dále není patrné, které jsou vstupní a které výstupní parametry, protože všechny parametry lze editovat. Dále není ošetřeno, jakých hodnot mohou nabývat vstupní parametry. Funkční kód by měl být oddělen do samostatných funkcí. Umožnilo by to tento kód testovat a byl by více přehledný. Přes moje výhrady k naprogramované aplikaci je program funkční a může být užitečný. Hodnotím práci jako velmi dobrou a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 116995