SOSNA, P. Analýza Duffingova oscilátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Rubeš, Ondřej

Předkládaná bakalářská práce se zabývá simulací a analýzou Duffingova oscilátoru. Student pracoval samostatně a prokázal výbornou úroveň znalostí a systémový přístup při řešení dané problematiky. Použité nástroje analýzy chování přesahují znalosti z bakalářského studia, což hodnotím velice pozitivně. Práce je logicky uspořádána, avšak jsou zde drobné formální nedostatky, především v oblasti grafické úpravy. Tyto drobné nedostatky jsou však kompenzovány vysokou hodnotou obsahu a práci tedy doporučuji k obhajobě s hodnocením A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hadraba, Petr

Předložená práce je na mimořádně vysoké úrovni. Práce se zabývá podrobnou analýzou Duffingova oscilátoru, student v ní pečlivě popisuje možné stavy buzené a nebuzené soustavy a analyzuje vlivy jednotlivých parametrů na celkové chování soustavy. Vyzdvihl bych množství časově náročných simulací, které byly nezbytné pro vznik jednotlivých grafů oblastí přitažlivosti. Celkově práce vypovídá o vysoké úrovni znalostí studenta a jeho dobré orientaci v dané problematice. Všechny kroky jsou navíc pečlivě popsány a v kombinaci s dobrým logickým členěním může práce sloužit jako výborná učební pomůcka pro zájemce o nelineární dynamiku. Nezbývá než každému se zájmem o nelineární dynamiku doporučit práci k přečtení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 117036