BILAVČÍK, M. Marketingová strategie společnosti Telefónica O2 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebovský, Vít

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
A

Otázky

Posudek oponenta

Doskočil, Radek

Předkládaná diplomová práce je na velmi dobré odborné i formální úrovni. Je doplněna přehlednými tabulkami, grafy a přílohami. Po jazykové stránce je bez připomínek. Metodika zpracování práce byla zvolena velice dobře. Výsledky diplomové práce jsou významné jak pro teorii, tak i především pro praxi. Práce plně odpovídá podmínkám zadání a naplňuje jasně definované cíle, které byly v úvodu stanovené. Diplomová práce je zpracována přehledně, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a vyčerpávajícím způsobem popisují řešenou problematiku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úrověň zpracování diplomové práce (originalita, zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos a praktické využití návrhu A
Odborná jazyková úrověň A
Písemná a grafická úprava A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 29847