NETOPIL, J. Škoda Octavia Super [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaplan, Zdeněk

Student Jan Netopil si pro svoji závěrečnou bakalářskou práci v dostatečném časovém předstihu zvolil netradiční téma týkající se renovace automobilového veterána Škoda Octavia Super z roku 1960, obával se však, zda je toto téma dostatečné. Vysvětlil jsem mu, že takové téma je pro bakalářskou práci plně možné, neboť bakalářské práce bývají často kompilačního charakteru, v jeho případě se jedná o práci, která sice poslouží jen velmi malému okruhu zájemců, ale při dobrém zpracování může mít vysokou užitnou hodnotu vzhledem k současné absolutní absenci podobných souhrnných informačních materiálů. Doporučil jsem mu, aby práci doplnil jednoduchými schématy převodových ústrojí, dokumentující jejich funkci. To udělal, bohužel se v nich snažil zachytit všechny specifické detaily, čímž se jednoduchost a přehlednost pro laika někdy vytratila. Student, Jan Netopil, přistupoval k řešení svého tématu od počátku velmi zodpovědně, velké množství času věnoval vyhledávání a studiu původních dokumentů u výrobce, v muzeích i u soukromých majitelů veteránů. Konzultace navštěvoval v případě vlastní potřeby. Vždy se při nich projevoval jako člověk velmi plachý až bázlivý, který má jen malou víru ve své vlastní schopnosti. Podle mého názoru věnoval své práci hodně času, velkého úsilí a podařilo se mu vytvořit pro případného zájemce obsáhlý zdroj potřebných a cenných informací, který si zaslouží pěkné ocenění. Závěrečnou bakalářskou práci Jana Netopila doporučuji k obhajobě před komisí pro SZZ a jemu přeji, aby ji dobře obhájil a svého veterána přivedl brzy k původní dokonalosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Vlastní přínos a originalita B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Nedoma, Jiří

Zadaným cílem závěrečné bakalářské práce Jana Netopila bylo vytvoření uceleného souboru poznatků nezbytných k teoretickému zajištění renovace automobilu Škoda Octavia Super, rok výroby 1960. Absolvent Jan Netopil přistoupil k řešení úkolu velmi zodpovědně, objevil a prostudoval velké množství fragmentů původních materiálů a vytvořil práci pozoruhodnou obsahem velikého množství detailních poznatků nezbytných pro úspěšnou renovaci Octavie. Všechny přivedené údaje vhodně uspořádal a doplnil obrazovým materiálem s uvedením podrobností umožňujících správné přiřazení k patřičnému typu a roku výroby. Jeho práce obsahuje názorná schémata pro pochopení činnosti jednotlivých agregátů i orientační výpočty pro kontrolu dosahovaných provozních parametrů. Práce tedy poskytuje cenné informace pro snazší zachování historicky správného stavu renovovaných Octavií a s tím spojený úspěch při atestaci historického vozidla. Hodnotu práce zvyšuje skutečnost, že v současné době není zájemcům o renovaci Octavie k dispozici žádný ani vzdáleně podobný zdroj informací. Ojedinělé gramatické a formální nedostatky nejsou na závadu pochopení sdělovaných skutečností. Přes neobvyklost tématu mezi konstrukčními zadáními hodnotím práci Jana Netopila velmi kladně a konstatuji, že Jan Netopil splnil cíle zadání bakalářské práce v požadovaném rozsahu a ve vysoké míře prokázal schopnost samostatně úspěšně řešit zadané technické úkoly. Jeho práci doporučuji k obhajobě před komisí pro SZZ.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 117084