KRÁL, S. Pístní skupina řadového čtyřválcového zážehového motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Píštěk, Václav

Zadání bakalářské práce bylo splněno v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Novotný, Pavel

Bakalářská práce má celkový rozsah 37 stran. Cílem práce bylo provést základní výpočtovou kontrolu pístní skupiny zážehového motoru pro osobní automobil. V první části práce jsou uvedeny základní geometrické a další parametry, z nichž autor vychází při analytickém řešení tepelného oběhu motoru. Tento indikátorový diagram pak je použit pro výpočet zátěžných sil, jsou rovněž uvažovány setrvačné síly posuvných částí. Pro vybrané polohy klikového mechanismu je následně provedena pevnostní kontrola jednotlivých součástí, včetně stanovení bezpečnosti k mezi únavy. Po stránce věcné bylo zadání splněno v celém rozsahu. Z hlediska formálního uspořádání lze vytknout zejména chybějící číslování alespoň nedůležitějších výpočtových vztahů, sníženou kvalitu některých obrázků, jakož i zápis použité literatury odlišně od platné normy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 29849