ZUBRVALČÍK, J. Historie civilního letectví 1970-2000 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebek, Jiří

Práce je rozdělena do pěti základních kapitol. V úvodu autor vymezuje základní cíl práce a stručně nastiňuje samotnou strukturu dalších kapitol, ve kterých se věnuje popisu základních typů letadel určených pro obchodní leteckou dopravu, rozdělených dle určení (podle délky tratě) a pohonu (turbovrtulové / proudové / dvoumotorové / vícemotorové). Samostatnou kapitolu věnoval nadzvukovým dopravním letounům. Součástí práce je rovněž multimediální prezentace jednotlivých typů letadel, včetně kratkých audiovizuálních záznamů - tato mohla být zpracována na vyšší grafické úrovni. Z formálního hlediska lze autorovi vytknout drobné stylistycké nedostatky, nižší tiskovou kvalitu obrazových příloh, nevhodně zvolené názvy některých příloh obsahujících grafy a nepřesné významy některých použitých zkratek. Celkově práce splnila cíle zadání a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Šplíchal, Miroslav

Úkolem autora bylo zpracování vymezené historie civilní letecké dopravy zaměřené především na vývoj letadlové techniky v zadaném období, ze které má být vytvořena multimediální prezentace. Vzhledem k poměrně širokému zadanému časovému rozpětí od roku 1970 do roku 2000 se autor soustředil pouze na střední a velkokapacitní letadla. Vlastní práce je rozdělena do čtyř kapitol, ve kterých se autor zabývá letadly na krátké, střední, dlouhé tratě a nadzvukovými letadly. Každá z kapitol obsahuje krátký úvod. Autor v této úvodní části mohl více rozebrat klíč volby jednotlivých typů, případně nastínit celkovou situaci ovlivňující daný segment letadel, čímž by se podstatně zvýšila hodnota práce a tento požadavek je uveden i v zadání práce. V rámci podkapitol jsou pak stručně představeny jednotlivé vybrané typy letadel. Na kvalitě práce také ubírá skutečnost, že se autor nepokusil vytvořit jednotnou šablonu popisu jednotlivých letadel, která by dokázala vystihnout základní charakteristiky a zajímavosti jednotlivých popisovaných typů přehledným způsobem. Autor v přílohách práce vytvořil řadu zajímavých srovnání výkonů jednotlivých typů, ale odkazy na tyto přílohy nejsou, vyjma závěru, zakomponovány do textu práce. Stejně tak v práci chybí informace k vytvořené multimediální prezentaci podle požadavku zadání. Při zpracování práce autor využil velké množství zdrojů, přičemž řada těchto zdrojů pochází z neověřitelných internetových zdrojů. Je škoda, že autor primárně nevycházel z doporučené literatury vedoucím práce, zejména pak z uznávaných publikací Janes - All world aircrafts. Přes uvedené výtky práce splňuje stanovené požadavky a též je nutné zohlednit možnosti autora při zpracování takto rozsáhlého tématu. Grafická úroveň odpovídá požadavkům kladeným na závěrečné práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 117360