SÝS, T. Analýza tepelných ztrát provozovaných výměníků tepla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Jegla, Zdeněk

Student Tomáš Sýs řešil bakalářskou práci, zaměřenou na analýzu tepelných ztrát provozovaných výměníků tepla, iniciativně, samostatně a pečlivě. Splnil veškeré požadavky zadání a při řešení práce se plně řídil pokyny vedoucího práce a zadavatelské inženýrské organizace. Dosažené výsledky práce lze přímo využít v praxi v dané odborné oblasti. Z pohledu vedoucího práce proto hodnotím předloženou bakalářskou práci známkou A/výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Babička Fialová, Dominika

Autor splnil všechny body zadání bakalářské práce. První část práce je věnována obecně výměníkům tepla, podkapitola 1.2 je zaměřena na ztrátové teplo a izolace tepelných výměníků. V druhé části se autor nejprve věnuje teorii přenosu tepla a konkrétnímu zadání výměníkové sítě, poté je popsán kompletní výpočet ztrátového tepla jednoho výměníku. V podkapitolách 2.4 a 2.5 je provedeno zhodnocení dosažených výsledků pro celou výměníkovou síť. V práci se vyskytuje pouze malé množství překlepů a stylistických chyb. Práce má velmi dobrou plynulost a návaznost textu a informace o řešené problematice jsou podány přehledně. Grafická úprava dokumentu je uspokojivá. U citací elektronických zdrojů chybí část povinných údajů (datum publikování), přestože je dohledatelná. Přes drobné nedostatky považuji práci za dobře zpracovanou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 117674