ČEPL, O. Dynamické vlastnosti laděné odbočky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Habán, Vladimír

Bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem využití a ověření vlastností laděné odbočky k tlumení tlakových pulsací a k tlumení hluku. Autor se věnoval literární rešerší použití laděné odbočky, ale hlavní část jeho bakalářské práce byla zaměřena na experimentální ověření vlastnosti a tlumení. Navrhnul experiment na trubici, kde na jedné straně byl reproduktor a po délce trubice mikrofony. Uprostřed trubice navrhnul laděnou odbočku s proměnnou délkou. Provedl experiment, kde sledoval útlum laděné odbočky v závislosti na frekvenci a na délce odbočky. Autor vytvořil program pro hromadné zpracování měřených souboru a vyhodnotil tlumení. Autor pracoval samostatně, pravidelně se zúčastňoval konzultaci. Výsledky měření a nalezené závislosti mají potenciál na rozšíření v práci diplomovou. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kůrečka, Jan

Student poměrně velmi podrobně popsal relevantní oblast akustiky a zpracování signálu a následně na toto navázal experimentem. Za pochvalu stojí i jeho přístup ke zpracování dat a podrobně komentovaný kód pro Matlab. Krom vysoké úrovně obsahu je i formální a grafické zpracování práce příkladné. Tato práce splnila vytyčené cíle a navrhuji ji k obhajobě. Výčet nalezených drobných nedostatků str. 10 seznam příloh je na straně 52 ne 51. V podkapitole 2.1.4 jsou dva způsoby zápisu jednotek. Podkapitola 2.1.7 desetkrát se píše dohromady. Podkapitola 2.1.8 čtvrtá věta - "jednu periodu sinusoidy". Podkapitola 2.2.5 překlep - "skloženo". Podkapitola 2.3.6 překlep - "Helmholtův". Podkapitola 3.1 třetí odstavec "délku čtvrtiny vlnové délky". Čtvrtý odstavec odkaz na obrázek 3.2 namísto 3.3. Podkapitola 3.5 třetí odstavec překlep - "kHZ". Následující věta – dvousekundového se také píše dohromady. Kapitola 5 druhý odstavec "měřitko". Strana 42 předposlední odstavec "dobočky". Strana 44 poslední odstavec "neprocházají". Strana 46 poslední odstavec "podtknout". Kapitola 6 "použítá".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 117696