RÖSNER, M. Výroba krytu řemenového převodu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Podaný, Kamil

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Peterková, Eva

Diplomant prokázal schopnost logického myšlení, dobré prezentace odborných znalostí a vlastních výsledků. Využití simulace a spolupráce s danou firmou práci vyzdvihla na odbornou úroveň. K vypracování mám tyo připomínky: - celková nízká kvalita obrázků - diplomant zvolil výrobu výtažku s využítím elastomeru, ovšem celková tvářecí síla je stanovena pro konvenční kovový nástroj. Chybí zde alespoň poznámka o tom, že elastomer zvyšuje celkovou tvářecí sílu o hodnotu deformační složky síly zahrnující jeho deformaci a tečení. - Str.14: obr.7 příliš neodpovídá procesu tažení se ztenčením stěny, kdy tloušťka dna má odpovídat výchozí tloušťce polotovaru. - Str.16: u vztahu (5) je chybné označení, u logaritmického přetvoření "fí" patří index 2. - Výkresová dokumentace: U výkresu sestavy tažníku (2-DP-ROSNER-02) je nesprávné označení pozice kolíku a dále chybí osy u stopky a otvoru pro šroub (poz.5).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 37649