STRNAD, M. Variantní řešení výroby těla zapalovací svíčky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Podaný, Kamil

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kopřiva, Miloslav

Bakalářskou práci student vypracoval velmi svědomitě a v požadovaném rozsahu. V literární části vhodně zpracoval teoretické podklady ve vazbě na řešený úkol. Pro tuto část své bakalářské práce student čerpal podklady ze studia odborné literatury a technických norem. Z hlediska komplexního náhledu na řešenou problematiku by bylo vhodné uvést i základní podklady o ohřevu materiálu pro výrobu tvářence za tepla. Student uvádí, že při výrobě součásti objemovým tvářením za tepla vzniká velký odpad okujením výkovku. Toto lze ale podstatně eliminovat vhodnou volbou ohřevu, konkrétně indukčního a vhodnou teplotou kování. Z formálního hlediska by bylo vhodnější kapitolu o ostřihu výkovku zařadit do teoretické části a ne do vyhodnocení druhu technologie. V oblasti navržení vhodné technologie výroby zadané součásti student správně zvolil více výrobních metod a to včetně progresivních nových metod výroby vhodných pro výrobu součásti tohoto typu. V závěrečné části bakalářské práce student správně hodnotí možnosti jednotlivých druhů technologie vhodných k výrobě řešené součásti. Student prokázal, že umí pracovat s odbornou literaturou. Posuzovaná bakalářská práce je logicky uspořádána, stylistická a grafická úprava je dobrá a to i z hlediska formálních záležitostí, odpovídá požadavkům na bakalářskou práci kladeným.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37643