PRIKRYL, P. Návrh 3D pouzdření pro konstrukci moderních elektronických systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Szendiuch, Ivan

Zadání bylo splněno z nejširšího pohledu, SoP a SiP pouzdra jsou finální představitelé 3D, avšak tuto oblast je třeba řešit od základů, k čemuž se student v podstatě nedostal z časových důvodů. Zřejmně příliš mnoho času strávil s pochopením ANSYS a jeho využitím. Aktivita v průběhu řešení byla sotva průměrná a dle studenta byla ovlivněna objektivními příčinami (výpadek osobního PC a pod.) Formální zpracování je sotva průměrné (popis grafů, jednotky apod.). Literatura byla využívána nezbytně nutná, vlastní přínos nebyl patrný. Na řešení této DP se projevila malá časová disponibilita studenta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání D 32/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 10/20
Formální zpracování práce D 12/20
Využití literatury E 5/10
Navrhovaná známka
E
Body
59

Posudek oponenta

Švecová, Olga

Student Prikryl se ve své diplomové práci věnoval problematice související s návrhem 3D pouzdření pro konstrukci moderních elektronických systémů. Zadání práce odpovídá svým rozsahem i svou náročností požadavkům na magisterský projekt. Předložená diplomová práce však jen z malé části naplňuje zadání, pojednaná problematika je popsána pouze okrajově. Z odborného hlediska má práce nedostatečnou úroveň. Student rozdělil práci do třech kapitol. V první části práce je popsán teoretický postup elektrického návrhu 3D pouzdra. V této kapitole bych uvítala jednoduchý návrh pouzdra s praktickou ukázkou výpočtu parametrů, o kterých student pojednává v teoretickém rozboru. Druhá kapitola práce se věnuje tepelnému návrhu 3D pouzdra a popisuje možné způsoby odvodu tepla. V dané kapitole chybí podrobnější rozbor tepelných procesů probíhajících v 3D systémech a návaznost na předchozí kapitolu. Také by bylo vhodné, aby student v této kapitole znázornil teplotní procesy na jednoduchém modelu. Poslední část práce pojednává o využití simulačního programu ANSYS k teplotní analýze 3D pouzder, a také znázorňuje výsledky provedených simulací. Provedené simulace nejsou dostačující. Na závěr jsou shrnuty výstupy práce. Zde chybí doporučení a přínosy do praxe. Formální stránka předložené diplomové práce je na dobré úrovni. Menším nedostatkem je, že v práci na některých místech chybí obrázky (stránka 18, obrázek č. 8) a odkazy na obrázky uvedené v textu neodpovídají skutečnosti. Dále v práci chybí u některých obrázků odkaz na použitý zdroj literatury a nadpisy jsou v anglickém jazyce. Úroveň jazykové stránky práce je dobrá, v práci se vyskytují chyby drobného charakteru. Grafická úprava celé práce je na dobré úrovni. V práci použité a uvedené studijní prameny jsou vhodně vybrané. Předložená práce svým obsahem odpovídá úrovni diplomové práce jen z malé části, má spíše úroveň bakalářské práce (vypadá jako rešerše). V práci chybí logické propojení jednotlivých částí práce, které by bylo možné realizovat pomocí jednoduchého experimentálního modelu. Navrhuji hodnocení diplomové práce stupněm F (nevyhovující) a doporučují k přepracování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání E 10/20
Odborná úroveň práce F 20/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse F 8/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
F
Body
45

Otázky

eVSKP id 40823