SEDLÁČEK, J. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Solař, Jan

Jedná se o velmi dobrou práci z oblasti, která je pro studenta i jeho vedoucího naprosto nová.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B Návrhová část je správně orientovaná, autor se dobře orientoval ve složité problematice. Hodnotím velmi dobře.
Přínos a praktické využití návrhu B Vzhledem k pouze principiálního rozpracování návrhů a očekávaným problémům s tržbami od ruských zákazníků, je naděje na realizaci nízká. Hodnotím dobře
Iniciativa a samostatnost při zpracování A Iniciativu a schopnost samostatné práce hodnotím výborně.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B Citace splňují požadavky ČSN. Práci s literaturou hodnotím velmi dobře.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Formální úpravu a jazykovou úroveň hodnotím výborně.
Splnění cíle a rozsahu zadání B Zadané cíle byly splněny. Požadovaný rozsah překročen. Hodnotím velmi dobře.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A Zpracování teoretické části hodnotím velmi dobře.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B Úroveň analytické části v oblasti FA je výborná , analýza IS je slabší. Celkově hodnotím velmi dobře.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Čada, Miroslav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 29874