ČÍŽOVÁ, G. Urbanisticko – architektonická studie areálu pro šetrný turismus Strachotín. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Urbášková, Hana

Diplomní práce splňuje zadání, textová i grafická část je zpracována v potřebném rozsahu a odpovídá požadované úrovni zpracování závěrečné práce magisterského stupně studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C 78 Diplomantka pracovala v průběhu celého studia vyrovnaně. Před vlastním návrhem provedla analýzu stávajícího stavu území a v souladu se zadáním vypracovala funkční a prostorové uspořádání celého území a nastudovala problematiku zvolených provozů. Návrh zohledňuje potenciál území a vytváří pestrou nabídku funkčního využití pro šetrný turismus. Jednotlivé funkce na sebe logicky navazují a vzájemně se doplňují.
Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Borecká,, Eva

Práca vykazuje schopnosť autorky v architektonickom navrhovaní. Avšak vykazuje slabé miesta v dopovedaní konceptu. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení C/77

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Riešenie je zamerané na primárnu funkciu v území - vinárstvo, ďalej ubytovanie, wellnes a ďalšie doplnkové funkcie. Autorka v urbanistickom riešení vhodne navrhuje umiestniť objekty v rozptýlenej zástavbe, pospájané mäkkou krivkou komunikácie,prechádzajúcej pomedzi sad a vinice s výhľadmi orientovanými na Pavlovské vrchy. Parkoviská správne umiestňuje na okraji riešeného územia, avšak chýba parkovisko pre autobusy.
Architektonické řešení C Autorka nepredstavila vývoj konceptu - uvažovanie o architektúre . V riešení nie je reakcia na výnimočnú lokalitu (genius loci) . Návrh reprezentuje štandardnú architektúru bez mimoriadnych vlastností. Avšak aj toto architektonické riešenie by bolo možné dopovedať v autorskom detaile. (Ako príklad - Stevan Holl a vinárstvo v Langenlois – inšpirácia podzemnou sieťou pivníc). V návrhu sa prelínajú dva motívy stvárnenia fasády, ktoré sú mechanicky zopakované aj pri vedľajšom objekte ubytovania, čo spôsobuje nečitateľnosť funkcií objektov.
Provozní řešení C Technológia výroby vína je riešená prečerpávaním na jednej úrovni, k tomu je pripradená miestosť degustácie a predaj fľaškového vína. Miestnosť ochutnávky vína sa štandardně navrhuje tak, aby pohľad návštěvníka bol usmernený na krajinu a na atraktivne prepojenie interiéru a exteriéru. Tento potenciál nebol v návrhu využitý. ( pri objekte vinárstva je objekt ubytovania v tesnej blízkosti a návštevník z degustácie pozerá do steny susedného objektu).
Technicko konstrukční řešení C Konštrukčné riešenie železobetonovým skeletom je naznačené a reálne , chýba však konštrukčné dopovedanie, napr. akým spôsobom bude prestropená tanková hala.
Formální úroveň D Grafické spracovanie je na úrovni štúdie, vylepšiť treba formu podania návrhu, precíznosť riešenia a presvedčivosť vizualizácií (napr. farebné značenie nie je na výkresoch rovnaké, popisy k objektom sú málo prehľadné, chýbajú výškové úrovne v pôdoryse,naznačenie vstupov, okolie na 1NP, atď.)
Navrhovaná známka
C
Body
77

Otázky

eVSKP id 116214