MATEJOV, M. Pasivní PFC filtry pro spínané napájecí zdroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Drápela, Jiří

Diplomová práce po teoretické stránce svým rozsahem odpovídá zadání a naplňuje všechny jeho body. V praktické části měly být provedeny další měření, zejména pak s upraveným kapacitním pasivním PFC obvodem. Stejně tak, jako měla být provedena hlubší analýza obvodu na základě měření. Částečné nesplnění praktických cílů diplomové práce lze přisoudit horší aktivitě studenta v průběhu řešení práce. Formální a grafické zpracování je až na méně závažné nedostatky, jako laxní přístup k citacím, nevhodná měřítka grafických výstupů měření, na velmi dobré úrovni. Dále se v práci vyskytuje několik více či méně závažných technických nepřesností. Například, na obr. 4.3 str. 45 jsou porovnávány spektra nestejných hodnot, emise jsou zadány jako amplitudy a limity jako efektivní hodnoty. Tento nedostatek se opakuje u všech výsledků simulací. Tím pádem jsou i nesprávné i provedené dílčí závěry. S ohledem na uvedená dílčí hodnocení doporučuji diplomovou práci k ústní obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využití literatury E 5/10
Formální zpracování práce C 15/20
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Splnění zadání B 44/50
Navrhovaná známka
C
Body
79

Posudek oponenta

Červinka, Dalibor

Práce popisuje netradiční zapojení vstupní části spínaného zdroje. První část systematicky popisuje všechny možné varianty zapojení spínaných zdrojů, obsahuje však pouze obecně známé a mnohokráte publikované skutečnosti. V další části se autor dostává k problematice vstupního usměrňovače a navrhuje modifikaci zapojení použitím pasivního PFC obvodu. Funkce je dobře vysvětlena a doplněna množstvím pěkných simulací. Následné změřené osciloskopické průběhy však mají většinou nelogicky nevhodná měřítka (týká se to hlavně času a mnohdy i proudu), takže výsledný efekt PFC obvodu je špatně patrný. Řešená problematika jistě představuje zajímavý problém, pro praktické využití je však prostor značně omezen. Velké zvlnění napětí v meziobvodu vznikající tímto PFC obvodem, představuje jistě značný problém z hlediska dynamiky napěťové regulační smyčky. To se ukázalo i na změřených průbězích. Je škoda, že v práci chybí výpočet či měření účinnosti, v případě použití navržených tlumících odporů. Je důvod se domnívat, že účinnost bude špatná. Další problém bude patrně způsobovat rozdílné chování stejnosměrného meziobvodu, při odběru a zpětném vracení VF proudů, při chodu připojeného spínaného zdroje. Tuto problematiku by bylo vhodné rozebrat. V dnešní době se již vyrábí velké množství levných a jednoduše použitelných integrovaných obvodů pro aktivní PFC obvody, že jejich konstrukce i cena nepředstavuje žádný problém a používají se tak i pro nejmenší výkony. Tím praktický význam této diplomové práce mírně klesá. Celková stylistická i grafická úroveň práce je velmi dobrá.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 13036