KURŤÁK, M. Separace polutantů na fotoreaktorech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Svěrák, Tomáš

Diplomant Marek Kurťák pracoval na své diplomové práci velmi intenzivně od června minulého roku. Velmi podstatnou částí jeho práce bylo zprovoznění a testování plné funkčnosti poloprovozního reaktoru, kterému se pan diplomant věnoval několik měsíců. Velmi si cením velkého rozsahu chemicko-inženýrské činnosti, kterou Bc. Kurťák při vypracování své diplomové práce odvedl, cením si diplomantovu snahu o teoretické a praktické zvládnutí problematiky fotoreaktorů i o rozsáhlou kooperaci s Ústavem chemie a technologie životního prostředí FCH spojenou s analytickými činnostmi nutnými při testování účinnosti fotoreaktoru

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šolcová, Olga

Diplomová práce Separace polutantů na fotoreaktor je zaměřena na aktuální téma. Je logicky členěně. Z formálního hlediska je práce sepsána dobrou češtinou s malým množstvím překlepů, či rozdílných údajů v textu či pod obrázky. Literární část je přehledná a relevantní, přičemž vychází z dostatečného zdroje dat. Experimentální část je velmi detailní a srozumitelně a přehledně popisuje použité experimentální zařízení, tedy čtvrtprovozní fotoreaktor. Získaná data týkající se jednotlivých parametrů reakce a jejich vlivu na účinnost procesu jsou detailně a přehledně diskutována. V rámci práce jsou na základě získaných dat také navrženy určité změny vedení procesu i úpravy zařízení společně s doporučeními pro další měření, což považuji za velmi důležité a přínosné. Doporučuji zvýšit výšku ozařované vrstvy a věnovat se reprodukovatelnosti měření. Lze konstatovat, že Bc. Marek Kurťák prokázal vysokou míru znalostí, samostatné práce i experimentální zručnosti. Diplomová práce je na velmi dobré úrovni. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji klasifikaci A. Dotaz na pana diplomanta: Vrstva proudící vodné suspenze s TiO2 použitá v experimentech je v některých případech natoliká tenká, že praktická realizace takových proudících vrstev ve větším měřítku v praxi je nemyslitelná. Jak vidíte z tohoto pohledu další postup vývoje těchto technologií?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 106000