POMICHÁLKOVÁ, L. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Solař, Jan

Jedná se o výbornou práci z hlediska zvolených teoretických východisek i navrhovaného řešení

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A Návrhy řeší vytypované nedostatky z analýzy a jsou precizně formulovány
Přínos a praktické využití návrhu A Definované přínosy jsou při realizaci návrhů reálné
Iniciativa a samostatnost při zpracování A Pracovala samostatně a plně iniciovala kontakty s podnikem
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B Prokázala velmi dobrou úroveň práce s literaturou
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Formální úprava i jazyková úroveň jsou výborné
Splnění cíle a rozsahu zadání A Zadaný cíl byl zcela naplněn
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A Plně obsáhla potřebná teoretická východiska
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A Výbornou úroveň analytické části zajistila úzká spolupráce s podnikem
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Odehnal, Tomáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 29867