PLEVOVÁ, K. Kompletní charakterizace žárově stříkaného povlaku na bázi keramiky na hořčíkové slitině AZ91 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Wasserbauer, Jaromír

Studentka Bc. Kateřina Plevová pracovala téměř samostatně a její průběžné i výsledné poznatky byly vždy řádně popsány. Slitina AZ91, vazebný povlak NiCrAlY i keramický povlak 8YSZ byly kompletně charakterizovány a výsledky řádně diskutovány. Diplomovou práci a celkový přístup studentky Bc. Kateřiny Plevové hodnotím známkou A a rozhodně doporučuji k obhajobě pro získání akademického titulu "inženýr".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Doskočil, Leoš

Diplomová práce se zabývá charakterizací povlaku tvořeného vrstvou slitiny NiCrAlY a vrstvou částečně stabilizovaného oxidu zirkoničitého (8YSZ) naneseného plazmatickým nástřikem na slitinu hořčíku AZ91. K charakterizaci povlaku byla využita optická mikroskopie, tribologické měření, měření tvrdosti a potenciodynamické testy. Literární rešerše je velmi dobře zpracována a autorka získala dobrý základ v problematice žárových nástřiků. Stejně tak kladně hodnotím rozsáhlost charakterizace povlaků a experimentální důslednost. Rovněž kladně hodnotím typografické a grafické zpracování. Bohužel, v práci se objevuje několik překlepů (2x na str. 55; neuzavřené závorky na str. 51 a 53, str. 41) a základních stylistických nedostatků (např. na str. 33 "...AZ91 se se vzdáleností...; na str. 53; difúze místo difuze). Z odborného hlediska lze vytknout tyto nedostatky: a) na str. 47 uvádí autorka korozní potenciály v jednotkách mV/m2, třebaže se jedná zjevně o mV/cm2, b) v Tabulce 11 je uveden korozní proud v mikroampérech, ale jedná se bezpochyby o korozní proudovou hustotu v mikroA/cm2, c) na Obr. 43 je znázorněn průběh koroze slitiny AZ91, ale čtenář se musí domyslet z kontextu a na základě předchozího obrázku, že jde o otryskanou (a nikoliv broušenou) slitinu AZ91, d) podobně u Obr. 44 se musí čtenář pouze domýšlet, zda EDS prvkové mapy se týkají otryskané slitiny AZ91 po korozi.Celkově tyto drobné nedostatky spíše formálního rázu nijak nesnižují kvalitu práce. Cíle byly zcela splněny, diskuze a interpretace výsledků je kvalitní včetně využití odborné literatury, proto diplomovou práci Bc. Kateřiny Plevové hodnotím známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 113387