ŘIČÁNEK, M. Marketingové řízení firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Chalupský, Vladimír

Autorem zvolené téma - problematika efektivnosti marketingových aktivit firmy - je velmi aktuální. Diplomant analyzoval tuto problematiku na konkrétním případě firmy Alfa, která se zaměřuje na dodávky zařízení pro čištění odpadních vod. Oceňuji návrh na optimalizaci marketingových výdajů pomocí ukazatele "ekvivalentního vjemu" - považuji ho za zajímavý pokus o kvantifikaci různých "výstupů" marketingových aktivit uvedené firmy, unikátní je také snaha o využití "emocí" při propagaci průmyslových produktů. Pro lepší vyznění by bylo vhodné tyto úvahy "dotáhnout" i o podrobnější promítnutí návrhů do organizačních, časových a finančních vazeb.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C Návrhová část obsahuje řadu doporučení, tato jsou - až na výjimky - formulována velmi obecně, bez bližšího rozpracování finančních, organizačních či nákladových souvislostí.
Přínos a praktické využití návrhu C Přínosy návrhů na "optimalizaci" marketingových výdajů mohou být vysoké, v pojetí, které je v diplomové práci uvedené, však těchto potenciálních přínosů nebude dosaženo, především kvůli poměrně malému stupni rozpracovanosti návrhů.
Iniciativa a samostatnost při zpracování A Autor pracoval zcela samostatně.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 C Výběr literatury je poměrně omezený, k problematice měření marketingových aktivit existuje velmi široká škála publikací. Autorem použité zdroje jsou nicméně vhodně zvolené a využité.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Rozpor mezi názvem práce v zadávacím protokolu a v titulní stránce...? Odkazy na literaturu na samostatných řádcích...
Splnění cíle a rozsahu zadání C Práce, která si za jeden z cílů klade "optimalizaci nákladů na marketing" by měla obsahovat jasnou definici kriterií optimalizace - toto zde postrádám. Kriteria pro optimalizaci nejsou automaticky daná, je zde poměrně velký prostor pro diskusi - tento prostor diplomant využil jen zčásti.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) C Teoretické pasáže jsou zaměřené na vybraný soubor poznatků, postrádám zde hlubší orientaci na otázku "optimalizace" v oblasti marketingu. Postrádám zde také jasnou vazbu mezi pasážemi, věnovanými dotazníkovému šetření a následnou aplikační částí.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Plotěný, Karel

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 37652