GURICOVÁ, P. Možnosti přípravy bíle emitujícího elektroluminiscenčního panelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Vala, Martin

Předkládaná diplomová práce studentky Bc. Patricie Guricové je zaměřena na problematiku vývoje tištěného elektroluminiscenčního zařízení, konkrétně na studium možností přípravy světelného prvku s bílou emisí. Práce se zaměřuje na ověření hypotézy, že použití obrazových vzorů s proměnným zastoupením rozhraní mezi luminofory (fosfory) s různou spektrální emisí vede k lepšímu vyvážení emise těchto složek a tedy vytvoření bíle emitujícího zařízení. Na základě těchto zjištění jsou pak zjištěny závislosti mezi parametry napájení a výsledné barvy emitovaného záření. Teoretická část předkládá úvod do problematiky a vysvětluje základní principy fungování těchto zařízení a dále shrnuje současné poznatky ohledně používaných materiálech a principech míchání barev. Experimentální část se věnuje přípravě modelových zařízení pomocí materiálového tisku a jejich charakterizace. V práci je porovnán rozdíl mezi aditivním mícháním barev pomocí smíšených luminoforů a luminoforů prostorově oddělených do různých vzorů. Na závěr je provedena optimalizace panelu a napájení tak, aby bylo dosaženo bílé emise. Studentka Bc. Patricie Guricová postupovala při experimentální práci i následném zpracování výsledků svědomitě a předkládanou práci vypracovala s přiměřeným počtem konzultací samostatně. Výsledky, které nashromáždila, významně pomohou při rozvoji této problematiky na FCH VUT v Brně a při řešení projektu TRIO (TAČR). Dle mého názoru předkládaná práce splňuje všechny nároky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě s celkovým hodnocením výborně (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Novák, Vítězslav

Předkládaná diplomová práce působí velmi pečlivým a kompaktním dojmem a to jak v rešeršní části, tak v části praktické. V teoretické části je nutné vyzdvihnout nadprůměrné využití studijní literatury vetšinou zahraniční. V praktické části byla provedena celá řada experimentů, následně zpracovaných ve formě grafických závislostí. Se závěry, které plynou z provedených měření, se dá souhlasit. Nesouhlasím však s předpokladem, že kruhová geometrie vzoru pro tisk aktivní vrstvy má menší rozhraní než pásková geometrie. Bylo by vhodné u obou typů vzorů uvést jaká je plocha jednotlivých luminoforů a velikost rozhraní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 116288