NEHYBKA, J. Příprava historických pojiv s vysokou odolností proto okolním vlivům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Opravil, Tomáš

Student Josef Nehybka vypracoval svou závěrečnou práci na téma “Příprava historických pojiv s vysokou odolností proti okolním vlivům“. O studium a experimentování v této problematice projevil student zájem již v 1. ročníku navazujícího studia. Řešená problematika římských cementů a jejich přípravy je zajímavá především z důvodu objasnění složení a trvanlivosti římských cementů, neboť fragmenty staveb z tohoto materiálu se dochovaly dodnes. V průběhu řešení diplomové práce bylo připraveno a otestováno velké množství vzorků. Experimenty byly zaměřeny především na složení a vybrané mechanické vlastnosti římských cementů. V laboratoři si student počínal samostatně. Při zpracování výsledků byly v přiměřené míře využívány konzultace. Dosažené výsledky jsou dostatečně a srozumitelně zpracovány a okomentovány. Teoretická část je přehledná a obsah odpovídá zpracovanému tématu. Objem použitých zdrojů odpovídá požadavkům na diplomovou práci. Diplomovou práci hodnotím stupněm B a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace C
Celkový přístup k řešení úkolů A
Využívání konzultací při řešení práce A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Palovčík, Jakub

Diplomová práce Bc. Josefa Nehybky se zabývá přípravou historických pojiv s vysokou odolností proti okolním vlivům. Teoretická část je zpracována poměrně přehledně a shrnuje historický vývoj hydraulických pojiv. Dále se autor v teoretické části zabývá surovinami pro přípravu románského cementu, jejich původem a principem jejich reakcí v tomto pojivu. Teorie je ukončena kapitolou koroze portlandského cementu, která je přehledně členěna. Teoretická část je i přes někdy zvláštní volbu výrazů a slovosledu poměrně čtivá. V experimentální části jsou popsány analýzy vstupních surovin a princip použitých metod. U kapitoly 4.7 Prášková difrakce by dle mého názoru bylo vhodné uvést i fázové složení ostatních použitých materiálů, kromě tufu. Kapitola 5 Výsledky a diskuze shrnuje přehledně jednotlivé experimenty podle použitého druhu pucolánu a je zřejmé, že autor provedl velké množství experimentů. Dle mého názoru by bylo vhodné uvést název pucolánu i v tabulkách, neboť je ve všech tabulkách napsáno tuf, což je zavádějící. Experimentální část cílí na dosažení maximálních mechanických vlastností při zrání v laboratorním prostředí, dále zkoumá dilataci, při pohledu na výsledky lépe řečeno smrštění a fázové složení pomocí rentgenové práškové difrakce. Následně jsou zkušební tělesa podrobena korozi slanou vodou, kdy u vybraných vzorků dochází k poměrně výraznému nárůstu pevností, ovšem diskuzi k příčinám nárůstu pevností v prostředí mořské vody postrádám. Diplomovou práci hodnotím známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování C
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 117699