JANÍČEK, T. Vliv hybridizačních směsí na intenzitu fluorescence při in situ hybridizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Vojtěch,, Hudzieczek

Student Tomáš Janíček se ve své diplomové práci zabýval vlivem různých hybridizačních směsí na efektivitu fluorescenční in situ hybridizace (FISH). Optimalizace metody FISH patří mezi aktuálně řešené problémy a to jak v laboratořích základního výzkumu, tak v medicínské praxi. Student v rámci své diplomové práce zvládl metody cytogenetické analýzy, zejména přípravu metafázních chromozomů, fluorescenční značení DNA sondy a vlastní FISH. Zároveň se naučil ovládat pokročilé mikroskopické techniky a to především na moderním laserovém konfokálním mikroskopu Leica SP8, což mu umožnilo provést hodnocení tří druhů hybridizačních směsí a formulovat tak uplatnění těchto směsí pro různé aplikace FISH. Za velmi přínosné považuji rovněž výsledky získané metodou diferenciační skenovací kalorimetrie, které student sám vymyslel, navrhl a do projektu zapracoval. Student tedy splnil zadání práce nad stanovený rámec, což považuji za hlavní. Po formální stránce obsahuje práce některé drobné nedostatky (chyby ve větné stavbě či pravopisu) a zároveň bych si představoval hlubší diskuzi k získaným výsledkům. Tyto nedostatky vznikly pravděpodobně v důsledku toho, že student prováděl některé experimenty a jejich opakování téměř do poslední chvíle před odevzdáním. Přesto považuji práci za přínosnou a dle mého soudu splňující nároky na diplomové práce. Proto práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B (velmi dobře).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kejík, Lukáš

Předložená diplomová práce se zabývá vlivem hybridizačních směsí na teplotu tání DNA a na intenzitu fluorescence při in situ hybridizaci a je rozdělena do pěti základních kapitol. V první kapitole jsou shrnuty základní informace o DNA a je nastíněn princip analytických technik použitých v rámci práce spolu s nezbytnou teorií, na níž je jejich funkce založena. Dále je stručně shrnuta práce jiných skupin, jež se problematikou hybridizačních směsí zabývají. V praktické části je popsána příprava vzorků a přesný postup samotného měření. Následně jsou shrnuty a diskutovány dosažené výsledky. Práce je psána strohou, ale srozumitelnou angličtinou, které se však nevyhýbají gramatické nedostatky – opakovaně chybí / přebývá koncovka “s“ u sloves týkajících se třetí osoby jednotného / množného čísla, občas se objeví nesprávný tvar slovesa, poměrně často chybí členy a pár dalších drobností týkajících se čárek ve větách. V práci se vyskytuje poměrně dost překlepů, případně chybí slova, což činí text hůře srozumitelným. Co se týče grafické úpravy, tak bych preferoval zarovnání obrázků (i rovnic) na střed se samonosným popiskem (např. v obr.7 není jasné, co která křivka znamená), a celkově je text nekompaktní. V textu občas chybí odkazy na jednotlivé obrázky, a určitě by mohlo přibýt více odkazů na literaturu. Dále bych přikládal větší váhu platnosti číslic, které jsou uvedeny např. u vyčíslení intenzity fluorescence (obr.18), kde je intenzita uvedena s přesností na setiny, přičemž vyznačená nejistota je řádově větší. Celkově se práce zabývá užitečnými tématy, jež můžou mít praktické využití pro širší veřejnost v klinické i vědecké cytogenické praxi – zejména alternativní směsi bez toxického formamidu. Autor dokázal dobře zvládnout použité techniky DSC a LSCM a z výsledků vyvozovat rozumné závěry. Práci proto doporučuji k obhajobě s výsledným hodnocením C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace C
Úroveň jazykového zpracování C
Formální úroveň práce – celkový dojem D
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 117734