CHROMÁ, K. Vliv hyaluronanu na vlastnosti očních kapek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Pekař, Miloslav

Diplomantka přistupovala k naplňování zadaného tématu s odpovídajícím úsilím. Samostatně pracovala v laboratoři, postupy experimentů vcelku pravidelně konzultovala. Potýkala se s opakovaně se vyskytujícími neočekávanými problémy s koloidní stabilitou zkoumaných systémů očních kapek, takže její práce dospěla spíše k negativním závěrům. Nicméně i to je důležitý poznatek pro optimalizaci složení kapalných farmaceutických přípravků. Zadání diplomové práce považuji za splněné a doporučuji ji přijmout k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Celkový přístup k řešení úkolů A
Využívání konzultací při řešení práce A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mravec, Filip

Bc. Kateřina Chromá zpracovala diplomovou práci na zajímavé a aktuální téma vlivu hyaluronanu na vlastnosti očních kapek. Vteoretické části rozebírá vlastnosti oka a zmiňuje se o jevu bioadheze. Použité metody i příprava vzorků jsou popsány dostatečně. K práci mám následují poznámky: - obrázky, zvláště v úvodu práce jsou v tištěné verzi neostré a rozmazané - práce bohužel obsahuje překlepy a drobné nepřesnosti jako Opthalmo místo správného Ophthalmo, nebo Descemetská membrána (kap 2.1.1 první odst.) - tabulky obsahují enormní množství dat a jeví se mírně nepřehledně; za zvážení by mohlo stát barevné nebo grafické odlišení nejúspěšnějších pokusů Výše uvedené poznámky nesnižují celkový dojem z práce, a proto navrhuji hodnocení stupněm velmidobře/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Úroveň jazykového zpracování B
Využití literatury a její citace A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 117894