KOLOMAZNÍK, V. Vliv katalytického systému na strukturu E/P kopolymerů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

CSc, Zdeněk Buráň,

Práce vyžadovala velké experimentální úsilí při hledání podmínek frakcionace. Časově náročná byla zvláště izolace frakcí a experimentální ověření vhodné stabilizace za účelem dalšího zpracování frakcí. Student projevil velkou míru samostatnosti a dobře se orientoval v problematice. Výsledky práce jsou užitečné pro pochopení struktury E/P random kopolymerů a vlivu různých katalytických systémů na zabudování ethylenu do těchto kopolymerů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kratochvíla,, Jan

1) Odvození rovnice kinetiky polymerace na str. 13 podle Alshaibana a Soarese uvádíte velmi stručně. Mohl byste uvést odvození podrobněji? Jaká veličina je počet řetězců - je to opravdu bezrozměrné číslo, nebo koncentrace? 2) Na str. 29 a 30 uvádíte zkratky PES a NMP bez vysvětlení. Seznam použitých zkratek a symbolů na str. 61 by si zasloužil abecední řazení. 3) V kapitole "3.2.3 Extrakce v xylenu" na str. 34 popisujete extrakci kopolymeru polypropylenu vroucím xylenem v Soxhletově extraktoru. Při teplotě varu xylenu se však polypropylen dokonale rozpustí - jak bylo možno získat extrahovaný podíl odlišný od původního vzorku? 4) Na str. 32 v kapitole "3.1 Vzorky" uvádíte specifikaci interních donorů použitých pro syntézu 3 studovaných vzorků kopolymerů. Lišily se chemicky i ty dietherové ID mezi sebou, nebo se lišily jen předpolymerací? 5) Na str. 42 uvádíte přítomnost benzoátu sodného, který je údajně součástí aditivační receptury - tu však nemáte v experimentální části uvedenou - jaká byla tedy aditivace vzorků? Proč se signál benzoátu nevyskytuje v FTIR spektru originálního vzorku R2930? Na Obr. 21 až 23 (podobně na Obr. 34 vs. 35) jsou stejné frakce FTIR spekter znázorněny pokaždé jinou barvou - byl pro to nějaký důvod?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 118033