KOMLOŠI, M. Trasování pohybujícího se objektu v obrazové scéně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Přinosil, Jiří

Diplomová práce se zabývala návrhem algoritmu pro sledování objektů v obrazové scéně. Zadání diplomové práce bylo splněno jen z větší části, práce se nezabývá překryvy objektu či jeho dočasným zmizením, což bylo součástí zadání. Vlastní navržený algoritmus pro sledování objektu využívá porovnávání obrazových vzorů pomocí křížové korelace, což je metoda, která je vhodná pouze v případě že daný objekt nemění svou vizuální reprezentaci (velikost, natočení tvar, apod.). Obecně práce působí velmi stručně, analyzované algoritmy jsou popsány jen obecně, v práci chybí hlubší analýza dosažených výsledků, rozsah práce je podprůměrný. Aktivitu studenta v průběhu řešení diplomové práce nemohu posoudit, protože v jejím průběhu nedošlo ani k jedné konzultaci. Po formální stránce nemám k práci vážnější výhrady.

Navrhovaná známka
E
Body
50

Posudek oponenta

Říha, Kamil

Předložená diplomová práce měla za úkol najít kombinaci stávajících metod pro sledování objektů ve videosekvenci. Struktura práce zhruba odpovídá zadání, obsahuje stručný (velmi!) popis vybraných sledovacích algoritmů a pokus o zadáním požadovanou kombinaci těchto algoritmů s Kalmanovým filtrem. Pro práci je typické, že popisy stávajících i výsledného algoritmů nejdou příliš do hloubky. Největší objem práce spočívá v grafech, které vyhodnocují přesnost sledování, bohužel nepříliš vhodným způsobem, kdy pouze graficky vynáší skutečnou (referenční) a změřenou X a Y pozici sledovaného objektu, chybí objektivní kvantifikace chyby. Navržené řešení, tak, jak je popsané v kapitole 5, realizuje vlastně jednoduché testování, zda je vzdálenost nově detekovaného objektu větší, než stanovený práh. Po formální stránce je práce průměrná, vyskytují se překlepy, problematické značení proměnných atd. Závěrem je možné konstatovat, že předložená diplomová práce odpovídá obsahově spíše práci bakalářské. Zadání bylo splněno pouze v minimální míře, nenalezl jsem však rozbor problematiky překryvů a zmizení objektu (viz otázka č. 2). Na základě výše uvedených výhrad doporučuji práci hodnotit jako na hraně přípustnosti.

Navrhovaná známka
F
Body
49

Otázky

eVSKP id 115410