ZEMÁNKOVÁ, Š. Rozpoznávání hudebního žánru za pomoci technik Music Information Retrieval [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kiska, Tomáš

Studentka Šárka Zemánková vypracovala diplomovou práci zaměřenou na rozpoznávání hudebního žánru za pomoc technik parametrizace hudebního signálu a strojového učení. Zadání bylo splněno. Bylo správně nastudována odborná terminologie a problematika číslicového zpracování hudebních signálu a jeho parametrizace. Velice oceňuji výbornou samostatnost v nastudování literatury a následné její aplikace v rešerši. O tom svědčí i obsáhlý seznam literatury. Samotná práce je psaná čtivě a dosahuje dobré úrovně. Za nedostatek považuji část implementační, kde bych ocenil větší samostatnost. Dále trochu postrádám náhled do tématu strojového učení a jeho následné aplikace. Přes všechny výše zmíněné nedostatky doporučuji práci k obhajobě s hodnocením 85 B.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Zvončák, Vojtěch

Studentka v rámci práce provedla rozsáhlou rešerši vědecké literatury zabývající se MIR (Music Information Retrieval) a MGR (Music Genre Recognition). V textu jsou popsány jak používané hudební příznaky, tak možné metody strojového učení společně s používanými datovými sadami. Na konci práce se nachází výsledky a jejich diskuze. Z formální stránky lze práci vytknout několik maličkostí: strana 19 má pouze jednou větu, výsledky v přílohách by mohly být lépe formátované pro lepší orientaci. Z oborného hlediska práci chybí pevná terminologie a metodologie provedených analýz. Z textu lze vidět, že velká část času byla věnována rešerši na úkor provedených klasifikačních analýz. Nicméně cíle byly dosaženy a výsledky uvedené v práci jsou validní, pouze nedostatečně popsané. Proto uděluji známku C - 79 bodů.

Navrhovaná známka
C
Body
79

Otázky

eVSKP id 118141