SIČKARUK, R. Program pro export vektorových obrázků z Autodesk Eagle [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanák, Pavel

Systém Autodesk Eagle verze 9.3 má velmi omezené možnosti exportu vektorové grafiky. Proto jsem vypsal toto téma, přičemž výsledný ULP program měl být uvolněn jako open-source pro ostatní uživatele Eagle. Student na úkolu pracoval zcela samostatně, pouze občas konzultoval některé detaily systému Eagle a EMF formátu. Program funguje jak jsem očekával, pouze ve vykreslování polygonů se objevují drobné odchylky. K formálnímu zpracování nemám žádné připomínky.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Kubánek, David

Student ve své práci uvedl popis formátu EMF, následně popsal vytvořený program, detaily jeho implementace a shrnul výsledky. Práce je na velmi dobré odborné i formální úrovni, obsahuje minimum chyb a překlepů. Zadání bylo zcela splněno a vytvořený program je funkční. Práce má jen drobné nedostatky, jako neuvedený seznam zkratek a nepříliš podrobný popis toho, co bylo převzato z programů doporučených vedoucím.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 118188