KŘEPELKA, J. Aktivní bezpečnost motorových vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejtmánek, Petr

Práce pana Jana Křepelky se zabývá systémy aktivní bezpečnosti moderních vozidel. Práce je strukturována dle jednotlivých systémů a podskupin, toto členění práce není úplně přehledné, vhodnější dělení by bylo pomocí hlavních kategorií aktivní bezpečnosti (ovládací, jízdní, kondiční a pozorovací bezpečnost). Většina cílů práce byla splněna, ale některé podstatné podskupiny aktivní bezpečnosti zcela chybí. Student při zpracování tématu pracoval samostatně. Bakalářská práce je z grafického hlediska na dobré úrovni, ale dosažené výsledky jsou interpretovány nedokonale.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Blaťák, Ondřej

Bakalářská práce rozebírá jednotlivé kategorie aktivní bezpečnosti motorových vozidel, zejména z oblasti jízdní, kondiční a pozorovací bezpečnosti. Jen částečně je zmíněna bezpečnost ovládací, z této kategorie není vůbec zahrnuta například oblast ovládacích sil. V ostatních kategoriích je většina prvků sepsána detailně, ale nejsou zpracovány zcela vyčerpávajícím způsobem. Poslední část zadání, rozbor vývojových tendencí z oblasti aktivní bezpečnosti, je sepsán příliš stručně a obecně. Zadání práce bylo z velké části splněno, stylistická a grafická úprava je dobrá, práce je logicky a přehledně uspořádána.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 37666