VONDRÁK, Z. Materiály pro karoserie osobních vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejtmánek, Petr

Pan Zdeněk Vondrák se ve své práci zabývá popisem materiálů využívaných pro konstrukci karoserií osobních automobilů. Práce rozebírá i metody spojování a povrchové úpravy dílů karoserie. Jednotlivé konstrukční materiály jsou popsány detailně, pouze u některých chybí konkrétní příklad užití. Jednotlivé cíle práce byly splněny, student zpracoval zadané téma zcela samostatně. Připomínky vedoucího byly z větší části zpracovány a doplněny. Bakalářská práce je po grafické a stylistické stránce na velmi dobré úrovni, logické uspořádání a interpretace dosažených výsledků jsou hodnoceny jako dobré.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Blaťák, Ondřej

Bakalářská práce vytváří ucelený přehled konstrukčních materiálů pro karoserie vozidel. Kromě přehledu jednotlivých materiálů jsou zpracovány i způsoby spojování materiálů a možnosti povrchové úpravy karoserie. Ze zadaných cílů chybí pouze hlubší popis struktury samonosné karoserie, ostatní cíle byly splněny v plném rozsahu. Některé okrajové oblasti byly vypracovány až příliš detailně (metody svařování) na úkor jiných. Práce je celkově přehledná a vhodně členěná, grafická a stylistická úprava je velmi dobrá.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37669