NAGY, P. Optimalizace distribuční soustavy 110 kV v uzlové oblasti Přeštice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Topolánek, David

Předložená diplomová práce se věnuje problematice rozvoje distribuční soustavy. V první části práce byla provozovatelem DS vybrána oblast, které byla posléze detailněji analyzována s vyžitím výpočtu ustáleného chodu. Na základě této prvotní analýzy byly identifikovány nedostatky této oblasti, které by s ohledem na předpokládaný růst zatížení vedly k překročení zejména kritéria maximálního dovoleného zatížení. Autor se v druhé části práce zaměřuje na variantní řešení navržených opatření, z nichž na základě analýzy investičních výdajů (CAPEX) a přínosů navržených opatření doporučuje vhodná nápravná opatření a to s několikastupňovým časovým horizontem vývoje zatížení. Autor pracoval samostatně s pravidelnou konzultací dané problematiky. Práce je zpracována na dobré úrovni a naplňuje všechny body zadání. Jako případné nedostatky práce mohu hodnotit přístup ke stanovení prognózy vývoje spotřeby, kde byla použita lineární interpolace, která nijak nerespektuje reálný možný vývoj spotřeby (saturaci) v horizontu do roku 2050. Použitá estivace růstu zatížení může být výrazně ovlivněna krátkodobými výkyvy spotřeby v použitých historických datech 2014-2018. Tato chyba v estivaci pak může výrazně ovlivnit závěry této práce. Dotazy: V části zabývající se kompenzací navrženého kabelového vedení je uvedeno, že musí být použity dvě tlumivky s regulací. Proč nelze použít pouze jednu tlumivku pro centrální kompenzaci nabíjecího výkonu kabelu? V práci je uvedeno, že hodnoty vývoje Q v jednotlivých uzlech byly získány kvalifikovaným odhadem. Z jakých předpokladů tento odhad vycházel?

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Křesálek, Petr

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? Student splnil zadání diplomové práce v očekávaném rozsahu. Při práci uplatnil teoretické znalosti, které získal při studiu ve škole a samostatném studiu odborné literatury. 2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? Diplomová práce odpovídá svou strukturou, obsahem a návaznostmi zadanému tématu. V úvodní části DP student popisuje a analyzuje distribuční síť 110kV v zadané oblasti. Na základě výpočtů a modelací ustáleného chodu DS a posouzení kritéria N-1 student vyhodnocuje slabá místa v DS. Následně zpracovatel navrhuje konkrétní varianty a opatření, které jsou technicko-ekonomicky posuzovány. Výsledky práce jsou vyhodnoceny a shrnuty v závěrečné části práce. 3. Jiné poznatky, kritické připomínky. K samotné práci nemám žádné zásadní výhrady a připomínky. 4. Zda, a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? Práce přináší technicko-ekonomický pohled na rozvoj distribuční sítě 110kV v uzlové oblasti Přeštice s konkrétními návrhy řešení a opatřeními v čase. 5. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? Při zpracování DP byla využita odborná literatura, články a tituly. Využití studijních pramenů je vyvážené a odpovídá řešené problematice. 6. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování). Po jazykové a formální stránce, je práce vypracována dle platných zásad a norem. Stylistika a formulace textových částí práce je na velmi dobré úrovni. 7. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? DP přináší ucelený pohled na problematiku DS 110kV v uzlové oblasti Přeštice, ověřuje varianty posílení stávajících vedení, včetně návrhů nových vedení 110kV. Na základě ověřených hypotéz, navrhuje optimalizaci zapojení DS se zohledněním budoucího předpokládaného rozvoje. Výsledné doporučení posílení stávajících vedení a nové vedení 110kV Domažlice – Kdyně – Nýrsko je z pohledu rozvoje DS v oblasti koncepčním řešením a bude využito k implementaci. 8. Doporučujete práci k obhajobě či nikoliv? Z výše uvedených důvodů doporučuji předloženou práci k obhajobě a navrhuji klasifikaci A – výborně.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 119197