LOVEČEK, V. Dynamické vlastnosti pohonu s frekvenčním měničem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Voldán, Jiří

Hlavním cílem předložené práce bylo navrhnout přístrojové vybavení k měření dynamických vlastností daného pohonu, dále navrhnout způsob měření a vyhodnocování výsledků a z měření vyhodnotit dynamické vlastnosti. Jedná se o středně náročné téma, vyžadující znalost teorie elektrotechniky i mechaniky a zvládnutí praktické programové aplikace. Student pracoval samostatně, systematicky a cíl práce splnil v celém požadovaném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Marada, Tomáš

Předložená bakalářská práce řeší návrh přístrojového vybavení pro měření dynamických vlastností pohonu řízeného frekvenčním měničem. Jedná se o středně obtížnou úlohu. Z provedených měření byly vyhodnoceny a vykresleny dynamické vlastnosti pohonu při různých variantách změn řídící veličiny, různých setrvačných hmotách a různých úrovních počátečních rychlostí. Chtěl bych vyzdvihnout grafické a stylistické zpracování práce, které je na velmi slušné úrovni. Práce je zpracována přehledně a logicky. Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37661