PERNIKÁŘ, A. Automatická kontrola kvality software na embedded zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Honec, Peter

Cílem práce bylo navrhnout a vytvořit software včetně testovacích scénářů pro automatizované testy multifunkčních zařízení. Zadání práce lze považovat za středně náročné až náročné. Zadání bylo bez výtek splněno, což potvrzují již první pozitivní výsledky z reálného nasazení. Diplomant k práci přistupoval zodpovědně a samostatně, navrhnul 2 různé způsoby vytváření testovacích scénářů. Díky tomu je možné ve spolupráci s robotickým ramenem zautomatizovat rutinní práci lidského testera a vyřadit subjektivní hodnocení – diplomant navrhnul a odzkoušel dostatek výstupních metrik, které dokáží objektivně posoudit výsledky proběhnuvších testů a eliminovat subjektivní dojmy operátora. Již od začátku diplomant přistupoval k řešení s ohledem na velkou míru obecnosti testovacího zařízení, proto navržené řešení bylo úspěšně vyzkoušeno na několika typech tiskáren a již v této době šetří významné lidské zdroje. Přiložená práce svědčí o inženýrských schopnostech studenta, práci bez pochyby doporučuji k obhajobě s navrhovanou klasifikací A.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Richter, Miloslav

Písemná práce má rozsah 47 stran. Je ovšem použita vlastní šablona, u které je zvoleno hustší řádkování než v doporučené šabloně. Práci lze považovat za práci studenta. Zadání patří mezi obtížnější. Práce je rozsáhlejší a pro řešení bylo nutné spojit dovednosti z různých oblastí a student se v problematice dobře orientuje. Zadání je možno považovat za splněné. Definice požadavků z bodu 2 zadání je rozprostřena do celé třetí (a páté) kapitoly, a bez přehledného shrnutí je orientace v těchto požadavcích značně obtížná. Obdobně i v bodě 5 by bylo vhodné přehledně shrnout požadavky současného systému i podmínky pro vstupy a výstupy na jednom místě. Prezenční úroveň zprávy je dobrá. V práci se vyskytuje větší množství překlepů znesnadňujících čtení práce. Např.: nesouvislé věty, chybějící interpunkce či slova: úvod, 2.7.1 str. 15; 2.8… Vhodné by bylo sjednocení termínů – na str. 21 se krátce po sobě vyskytují termíny: tapnout, vyťukat, potvrdit, dále v textu „klikatelný element“. Časté jsou odkazy na neexistující obrázky (obr. 2, obr. 5, obr. 4-3), nebo obrázky bez propojení s textem (např. obr. 3.8, který nemá v textu odkaz a kdy je sice popsán, ale odpovídající prvky na obrázku je nutné si odvodit). Termíny použité/vysvětlené v kapitole 5.4 neodpovídají termínům na obr 5-4. Literatura je uvedena a v práci jsou na ni odkazy. V kapitole 2 však chybí zdroj, ze kterého je čerpána použitá terminologie (některé definice jsou nejasné, nebo zcela neodpovídají definicím z jiných dostupných zdrojů. Není např. uvedena definice pro termín regresní testy, byť k uvedení dochází v kapitole s možným českým výkladem). Na přiloženém CD chybí vlastní text práce. Přiložená práce svědčí o inženýrských schopnostech studenta. Navrhuji klasifikaci B.

Navrhovaná známka
B
Body
81

Otázky

eVSKP id 119282