PIZÚR, L. Robotická ruka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Šteffan, Pavel

Student Bc. Lukáš Pizúr vypracoval diplomovou práci na téma „Robotická ruka“. Cílem diplomové práce byl návrh a realizace vzdáleně ovládané robotické ruky. Práce je mimo úvod a závěr přehledně rozdělena na teoretickou a praktickou část. Obě části se vhodně doplňují. Student během řešení diplomové práce vytvořil komplexní zařízení, které splňuje veškeré parametry na něj kladené. Jednotlivé elektronické části byly oživeny a vyzkoušeny. Velmi oceňuji, že navržené zařízení je dotaženo do finální podoby, a to včetně mechanické konstrukce. K řešení dané problematiky student přistupoval zodpovědně. Formální stránka práce je na dobré úrovni, text předložené diplomové práce vykazuje drobné gramatické chyby a nesrovnalosti. Výsledky, kterých student dosáhl, jsou dle mého názoru na velmi vysoké úrovni a přesahují nároky kladené na výstup z diplomové práce. Především oceňuji zvládnutou velkou složitost mechanické konstrukce a následně realizované vzdálené elektronické řízené. Firmware robotické ruky ještě vykazuje známky nutného pokračování vývoje, ale to je u takto složitého systému očekávatelné. Navrhuji proto práci k obhajobě se stupněm výborně a počtem bodů 100.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Levek, Vladimír

Student se v předložené diplomové práci zabývá návrhem a realizací robotické ruky, její konstrukcí, řízením a ovládáním. Jedná se o velmi náročné téma realizované napříč různými technologiemi. To že student je schopen návrhu i v mimooborové, tedy mechanické oblasti dokazuje v první teoretické části textové práce. V ní popisuje problematiku spojenou jak s konstrukcí, tak s pohony, automatizací i komunikací. V následující části textové práce se věnuje konkrétnímu návrhu robotické ruky a jejímu řízení. Celá práce je logicky členěna do dvou kapitol zabývajících se teoretické průpravě a následným návrhem vycházejícím z deklarovaných teoretických principů. Popis veškeré problematiky je srozumitelný, má logickou strukturu a přehlednou hierarchii. Text je vybaven velkým množstvím obrázků (71), tabulek (14), grafů, diagramů a dílčích schémat. Textové části práce by se dalo vytknout zbytečné vkládání dvou obrázků vedle sebe, v některých případech obtékání obrázku textem, popřípadě drobné písmo popisů na obrázcích. Nicméně tyto malé formální nedostatky nikterak nebrání celkovému výbornému dojmu z práce. Dalším drobným nedostatkem, je zbytečný návrh lineárních stabilizátorů pro řídicí část elektroniky. Autor měl na úvod návrhu stanovit maximální odběr a poté, na základě ztrátového výkonu, stanovit typ zdroje. Nicméně lineární zdroj nahradil spínaným, takže očekávanému přehřívání předešel. Poslední výtkou textové práce je absence blokového schéma celkového konceptu robotické ruky včetně ovladačů, naznačení komunikačních kanálů a podpůrných testovacích a ovládacích programů. Lze si představit, že student při návrhu a řešení diplomové práce musel předvést nadstandardní porci úsilí. K vytvoření mechanické konstrukce, jejímu pohonu a automatizaci realizoval ovládací rukavici s jejími snímači a také ovládací testovací program běžící v počítači a tabletu. K tomu předložil text, který snese přísná měřítka posuzování. Práci hodnotím jako výbornou.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 119424