ŠOJDR, M. Návrh nízko-příkonového interního napěťového regulátoru pro automobilové aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Prokop, Roman

Cílem práce bylo navrhnout integrovaný nízko-příkonový napěťový regulátor pro automobilové aplikace v technologii I4TE společnosti ON Semiconductor. Základní požadované parametry regulátoru byly: výstupní napětí 2,5 až 3,6 V a nízká proudová spotřeba do 5 µA pro zátěž do 50 µA. Navržený regulátor obsahuje navíc napěťovou a proudovou referenci a obvod detekující stav regulátoru. Obvodový návrh dle provedených simulací splňuje požadavky zadání. Také s ohledem na informace konzultanta práce z uvedené firmy ON Semiconductor lze konstatovat, že student pracoval soustavně a zodpovědně. Pravidelně konzultoval dosažené výsledky a další postup práce, byl schopen komunikace v týmu, který použije jím navržený regulátor v řešeném projektu. Prokázal schopnost řešit složitý technický problém a byl schopen návrh obvodu dokončit do stavu vhodného pro použití na integrovaném obvodu. Navržený regulátor je součástí testovacího integrovaného obvodu, na kterém bude prakticky ověřena funkčnost regulátoru. Dále se počítá s použitím tohoto regulátoru na různých integrovaných obvodech v praxi. Samotná diplomová práce je přehledně a logicky členěná. Výklad se zaměřuje na detailní technický popis, návrh každého bloku je podrobně popsán včetně prezentace výsledků simulací. V některých místech by mohl být popis doplněn zjednodušenými, jasnějšími obrázky, logičtěji označeny použité součástky a zlepšen popis. Rozsah předložené práce je odpovídající požadavkům na diplomové práce. Závěrem lze konstatovat, že zadání diplomové práce bylo splněno ve všech bodech. Vzhledem k výše uvedenému hodnocení práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A / 92 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Kledrowetz, Vilém

Student Marek Šojdr se ve své diplomové práci zabýval návrhem integrovaného napěťového regulátoru bez externího blokovacího kondenzátoru pro automobilové aplikace. V teoretickém úvodu jsou přehledně sepsány vlastnosti regulátorů napětí, přičemž informace čerpal především z konferenčních článků IEEE. Text je doplněn přehlednými obrázky, kterým lze vytknout jen anglické popisky. V praktické části jsou všechny části integrovaného regulátoru velmi přehledně a srozumitelně popsány včetně doplňujících simulací. Výsledky jsou řádně ověřeny simulacemi včetně corner a Monte Carlo analýzy a přehledně sepsány a vyhodnoceny. Na závěr se student detailně zabýval návrhem layoutu obvodu. Celkově se jedná o výbornou rozsáhlou práci. Hodnotím A/98 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 119426