VLASATÝ, A. Evaluační platforma pro řízení maticových světlometů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Šteffan, Pavel

Student Bc. Andrej Vlasatý vypracoval diplomovou práci na téma „Evaluační platforma pro řízení maticových světlometů“. K řešení dané problematiky student přistupoval velmi zodpovědně, pravidelně chodil na konzultace, sám navrhoval možná řešení vzniklých problémů. Formální stránka práce je na velmi dobré úrovni. Text předložené diplomové práce a výsledky, kterých student dosáhl, jsou dle mého názoru na velmi vysoké úrovni. Práce ukazuje, že se student zmíněné problematice důkladně věnoval a rozumí jí. Následuje posudek konzultanta Ing. Jiřího Daniela. Autor se ve své práci zabývá integrovanými obvody pro řízení maticových LED světlometů od firmy ON Semiconductor. V teoretické části podrobně popisuje komunikační možnosti obvodu NCV78343 a jeho možné začlenění do stávající systémové architektury automobilů. Hlavní náplní diplomové práce byl návrh a realizace evaluačního kitu včetně obslužného softwaru, kterého se autor ujal nadmíru dobře. V hardwarové části neopomněl doplnit napájecí část s ochranou proti přepólování a filtračním členem. Volitelně přidal možnost připojení modulu s budičem LED a vytvořil tak plně funkční celek. Koncepce desky umožňuje ověření chování integrovaného obvodu v různých systémových konfiguracích pomocí vhodného osazení nulových rezistorů a věrně tak dokáže simulovat všechny možné způsoby zapojení v předních světlometech automobilů. Obslužný uživatelský software je přehledné navržen a poskytuje plnou kontrolu celého zařízení od jednoduchého ovládání jasu jednotlivých pixelů po plný přístup do ovládacích registrů integrovaného obvodu. Velice užitečná je možnost volby vlastního rozložení a počtu ovládacích prvků dle připojených LED pixelů. Autor se podrobně zaměřil na komunikační protokol a jeho implementaci a elegantně vyřešil potíže s generováním začátku komunikačního rámce. Velmi kladně hodnotím vytvoření celého kitu včetně plastového kufříku a dokumentace, který bylo možno odeslat vybraným zákazníkům k jejich vlastní evaluaci tohoto obvodu. Dle prvních reakcí od zákazníků je vytvořená platforma velice intuitivní co do ovládání i pochopení jednotlivých funkcí obvodu. Tímto autor více než dostatečně splnil zadání diplomové práce, která je logicky členěna a má dobrou úpravu. I přes nízkou dostupnost informací o integrovaném obvodu, který je stále ve vývoji, byl autor schopen vyhledat potřebné údaje a vytvořit plně funkční zařízení. Závěr popisuje postup při řešení zadání a diskutuje problematické úseky při jeho plnění. Také hodnotí dosažené výsledky měření pro různá nastavení komunikační sběrnice a proudové spotřeby obvodu. Autor prokázal schopnost samostatného a systematického přístupu, orientaci v problematice a dosažené výsledky průběžně konzultoval s vedoucím práce.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Háze, Jiří

Student si vybral téma práce z průmyslu, což oceňuji, neboť se vždy očekává, že výsledek lze uplatnit v praxi a má přínos pro zadavatele. Z hlediska odborného je práce na velmi dobré úrovni. Z textu je patrná odborná erudice diplomanta, který přehledně popisuje jak pozadí řešení celé práce tak i vlastní postupy a přínos k problematice. Výstupem je tedy evaluační deska a potřebné programové vybavení pro testování specifických obvodů od společnosti On Semiconductor, které se používají v integigetních světlometech. Po formální stránce lze práci vytknout jen občasné nepoužívání trpného tvaru vět. Nicméně práce je pěkně napsaná, dobře se čte, má logické členění, kapitoly na sebe navazují a dávají ucelený obrázek o celé problematice a jejím řešení. Pro lepší přehlednost bych osobně preferoval více schémat v hlavním textu práce místo v přílohách, ale to je spíše o zvyku. Na základě těchto poznatků navrhuji hodnocení stupněm A.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 119427