KOŘÍNEK, V. Návrh ekologického vytápění rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Jandová, Kristýna

Úkolem studenta v diplomové práci, zadané ústavem Elektrotechnologie FEKT VUT v Brně, bylo seznámit se s principy tepelných čerpadel a jejich praktickým využitím v rodinném domě. Dále měl popsat různé možnosti spolupráce s alternativním systémem ohřevu. Součástí zadaného úkolu bylo vypočítat tepelné ztráty a zjistit potřebu tepla pro vytápění konkrétního objektu. Nakonec student provedl návrh systému topení s tepelným čerpadlem v několika variantách a pro jednu z variant vypočítal kooperaci s fotovoltaickým systémem. V posledním kroku měl vysvětlit možnost čerpání dotací a ekonomickou návratnost. Všechny body zadání student splnil. Studenta kombinovaného studia FEKT bych chtěla pochválit za značnou iniciativou při shánění informací a následnou konzultaci s vedoucí a za samostatnost při plnění zadaného úkolu. Práce je sepsána pečlivě a přehledně, její vnější úprava a grafické zpracování jsou na velmi dobré úrovni. Odborná úroveň odpovídá znalostem získaným v daném oboru magisterského studijního programu. Předložená diplomová práce a její zpracování splňují požadavky kladené na diplomovou práci. Proto doporučuji práci k obhajobě a všechny projevy studenta hodnotím známkou výborně/A.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Máca, Josef

Pan Bc. Vladimír Kořínek zpracoval velmi rozsáhlou diplomovou práci na téma Návrh ekologického vytápění rodinného domu. Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí teoretického úvodu a vlastního praktického řešení pro reálnou stavbu. Teoretická část je psána mnohdy až příliš podrobně vzhledem k zadání diplomové práce. Jsou zde pospány všechny prvky, které jsou použity pro vlastní realizaci ekologického vytápění rodinného domu. Praktická část se zabývá výpočtem všech druhů tepelných ztrát domu, výběrem tepelných čerpadel, solárního kolektoru, solárních panelů a výpočtem celkových pořizovacích nákladů a jejich návratností. Zvláště oceňuji i úvahu státních dotací do návratnosti. Diplomová práce je psána přehledně a systematicky je zde minimální výskyt překlepů a formálních nedostatků jako je horší kvalita některých obrázků, chybějící indexy nebo veličiny nepsané kurzívou. Stejně tak chyba v rovnici 4.9, která tak jak je uvedena v práci nemůže vyjít. Zadání diplomové práce bylo splněno v plném rozsahu, a proto práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 119450