ROKOS, L. Vysokofrekvenční jednotka pro přenosnou monitorovací stanici [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Záplata, Filip

Viz přiložený soubor.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Urbanec, Tomáš

Úkolem studenta bylo navrhnout a realizovat přenosnou monitorovací stanici rádiového spektra, sestávající z antén, rotátoru, koaxiálních přepínačů, filtrů signálu, atenuátoru a zesilovače. To vše připojeno ke spektrálnímu analyzátoru s řídícím počítačem, dále měl za úkol navrhnout řídící jednotku pro vzdálené ovládaní všech přepínačů, atenuátoru a zesilovače. Pro všechny části pak nakonec navrhnout napájecí zdroj a vyřešit mechanickou konstrukci celé stanice. Samotné zadání je rozsahem spíše na několik diplomových prací, i přes to se student úkolu věnoval velmi zodpovědně. Nejprve rozebral požadované parametry jednotlivých bloků a vybral komerčně dostupné zástupce jak celých bloků, tak v integrované podobě. Vyhodnotil udávané parametry a vybral zástupce antén pro všechny pásma, rotátor, koaxiální přepínače i zesilovač. Pro zbývající části stanice, tedy jednotlivé filtry, řídící jednotku a napájecí zdroj provedl teoretický návrh obvodu, návrh DPS, obvody realizoval a vlastnosti obvodů ověřil měřením. Dále vytvořil firmware řídící jednotky a navrhnul celkové mechanické řešení monitorovací stanice. U návrhu jednotlivých filtrů mi chybí zdůvodnění volby použitého řádu filtru, při řešení filtrů typu dolní propust by si problematika zasloužila hlubší studium, vzhledem k požadovaným širokopásmovým vlastnostem by byla vhodnější volba jiné topologie s lepším potlačením v zádržném pásmu. Použití nevhodných rozměrů stínících krabiček pak degraduje parametry navržených filtrů. Při měření izolace použitých koaxiálních přepínačů obr.3.7 to spíše vypadá na nedostatečnou dynamiku měření. Text samotné práce je velmi objemný, dostatečně popisuje zadanou problematiku, neobsahuje žádné větší stylistické, či pravopisné chyby snad až na krátké spojky vyskytující se na koncích řádků a občasné odstránkování popisu obrázku, či části tabulky na další stranu, což poněkud komplikuje orientaci v textu, tedy například tab.2.4, tab.2.5, obr.2.34, obr.3.19, obr.3.21. Student zadání práce splnil v celém rozsahu a práci hodnotím jako velmi kvalitní.

Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 119460