VÍDEŇSKÝ, O. Analýza bateriových hmot metodami EDS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Čudek, Pavel

Pan Vídeňský se ve své diplomové práci zabýval EDS diagnostikou vzorků pro elektrochemické zdroje elektrické energie na bázi Li-S. Student prokázal velmi dobré znalosti v oblasti rastrovací elektronové mikroskopie a energiově disperzní spektroskopie, které využil při realizaci své diplomové práce. Během měření, přípravy vzorků i vyhodnocování naměřených dat pracoval student samostatně a přicházel s originálními nápady na řešení zpracovávané problematiky. Aktivita dimplomanta byla dobrá po celý rok a změřené výsledky chodil pravidelně konzultovat. Zadání práce bylo splněno a výsledná diplomová práce je na velmi dobré úrovni. Výsledky diplomové práce pana Vídeňského umožní do budoucna lépe realizovat přípravu jakož i měření vzorků pro elektrochemické zdroje elektrické energie na bázi Li-S Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou 1

Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Jaššo, Kamil

Diplomová práce studenta se zabývá energiově disperzní spektroskopií na ústavním SEM mikroskopu VEGA 3 XMU. Práce je navzdory pár drobným chybám na velmi dobré formální i obsahové úrovni, přičemž se jedná o chyby jako 1. Odkazování na obrázky, které jsou na jiné straně. 2. Použité zkratky vysvětlené o pár kapitol později a jiné drobné chyby Diplomová práce je členěna logicky a je vidět, že praktické části práce bylo věnováno hodně času navzdory tomu, že výsledky nejsou moc pozitivní. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a splnění zadání hodnotím práci 95 A.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 119524