ROZSÍVAL, A. Stanovení emisí a škodlivých částic výfukových plynů u CNG, benzinových a naftových vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Bača, Petr

Student Adam Rozsíval se ve své práci zabývá problematikou stanovení množství emisí a škodlivých částic v automobilové dopravě při porovnání třech typů spalovacích pohonných jednotek. Téma skleníkových plynů je v současné době vysoce aktuální a souvisí nejen se závazky Evropské Unie a ČR, ale v rámci probíhajících globálních změn se toto téma dotýká každého z nás. Na základě teoretických rozborů i praktických dat poskytnutých externí společností student zpracoval diplomovou práci v rozsahu 99 stran včetně seznamu použité literatury a příloh. Student práci rozčlenil do šesti kapitol. První část práce je zaměřena na teoretický rozbor problematiky paliv a exhalací v automobilové dopravě, jsou představeny metody snižování těchto emisí. V další části jsou uvedeny metody měření emisí při provozu automobilu a výpočetní metody emisí vycházející z emisního měření a analytických metod. Praktická část popisuje výpočty emisí CO2 na základě fyzikálních dat a dat od výrobců automobilů a porovnává je s výpočty ze skutečného provozu. V závěrečné fázi je porovnání třech typů spalovacích motorů (CNG, benzinový a naftový motor) z hlediska množství produkovaného CO2 a finančních nákladů na jejich provoz při různém druhu financování vozidel. Požadavky zadání student splnil v plném rozsahu, v práci postupoval se zájmem o zpracovávanou problematiku, k řešení problémů přistupoval zcela samostatně a s potřebnou iniciativou. Práce je sepsána pečlivě a přehledně, její vnější úprava a grafické zpracování jsou na dobré úrovni. Odborná úroveň odpovídá znalostem získaným v daném oboru. Předložená práce a její zpracování splňují všechny požadavky kladené na diplomovou práci. Proto doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Libich, Jiří

Oponentský posudek diplomové práce Student Bc. Adam Rozsíval ve své práci s názvem „STANOVENÍ EMISÍ A ŠKODLIVÝCH ČÁSTIC VÝFUKOVÝCH PLYNŮ U CNG, BENZINOVÝCH A NAFTOVÝCH VOZIDEL” zabývá velice aktuální a důležitou problematikou emisí škodlivých plynů osobních vozidel se spalovacími motory. Teoretická část práce je velmi obsáhlá a dobře zpracovaná a působí jako dobrý úvod do problematiky vzniku, analýzy a redukce emisí. Praktická část práce vychází ze souboru 134 osobních vozidel, u kterých byla během roku 2018 zaznamenávána spotřeba paliva a kilometrový proběh. Na základě těchto dat byly provedeny emisní a finanční analýzy. Získané výsledky jsou dobře a srozumitelně prezentované s jasnými závěry. Práce po formální a stylistické stránce neobsahuje závažnější nedostatky, členění jednotlivých kapitoly nepostrádá logickou návaznost. Práci studenta se zdroj hodnotím jako dostatečnou. K práci mám následující připomínky: - Vzorek 134 obsahuje vozidla jezdící na 3 druhy paliv: nafta, benzin a CNG, bohužel jednotlivé skupiny jsou zastoupen silně nerovnoměrně, benzínových vozidel je ve zkoumaném vzorku pouze 4 ks, tyto vozidla najela asi 100 000 km z celkových vice než 3 600 000 km. Tento nepočetný vzorek je zatížen příliš velkou statistickou chybou, která může celkové výsledky výrazně zkreslit. - Odkazy na citace nejsou v textu uváděny dle normy ČSN ISO 690 - V příloze některé tabulky mají různé typy písma např. str. 79 - Práce obsahuje některé nejednoznačné či zavádějící formulace např. „Kdy nejmenší teplota počátku křivky odpovídá rozmezí 25 °C až 40 °C v závislosti na klimatu.“ Myslím že vhodnější by bylo použít termín „atmosférických podmínkách“ jako tlak apod. - str. 2 text na str. dvě popisuje křivku ale v textu chybí odkaz na obrázek, na kterém je znázorněna popisovaná křivka. - str. 21 obrázek 2.5 chybí popisky os, obr. 2.6 jednotky na ose užívají desetinou tečku místo čárky. Jednotky na obou obrázcích pro porovnání nejsou stejné, přitom oba obrázky spolu souvisejí. - Graf na obrázku 5.6 na str. 58 není vhodně prezentovaný, pro lepší názornost je třeba graf uvést do semilogaritmického měřítka, log osa Y! Diplomovou práci doporučuji postoupit obhajobě s hodnocením 82 bodů, známka B.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 119561