BOUŠKA, M. Pozorování povrchu elektrody olověného akumulátoru mikroskopem atomárních sil AFM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Bača, Petr

Student Marek Bouška se ve své práci zabývá problematikou in-situ pozorování povrchu elektrody olověného akumulátoru za různých režimů provozu. Tato problematika je vysoce aktuální, protože umožňuje získat nové informace z oblasti elektrochemie, které se doposud jinými metodami získat nedařilo. Student zpracoval diplomovou práci v rozsahu 78 stran včetně všech příloh. Práci rozčlenil do sedmi základních kapitol. Teoretická část zahrnuje úvod do problematiky olověného akumulátoru, mikroskopie atomárních sil (AFM), cyklické voltametrie a shrnuje stávající stav poznání ve vědní oblasti využití AFM ve výzkumu olověných akumulátorů. Praktická část práce popisuje přípravu vzorků pro pozorování v AFM, experimentální pracoviště a návrh experimentů, jejich praktické provedení a vyhodnocení naměřených výsledků. Pro zdárné provedení experimentální části práce student prokázal nejen teoretické znalosti, ale také invenci a manuální zručnost. Při přípravných pracích postupoval samostatně, navrhoval a realizoval vhodná řešení ke zdárnému uskutečnění plánovaných experimentů. Při vyhodnocování naměřených dat student postupoval svědomitě a systematicky, se školitelem konzultoval pravidelně v domluvených termínech. Požadavky zadání student splnil v plném rozsahu, v práci postupoval se zájmem o zpracovávanou problematiku, k řešení problémů přistupoval zcela samostatně a s potřebnou iniciativou. Práce je sepsána pečlivě a přehledně, její vnější úprava a grafické zpracování jsou na dobré úrovni. Odborná úroveň odpovídá znalostem získaným v daném oboru. Předložená práce a její zpracování splňují všechny požadavky kladené na diplomovou práci. Proto doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Máca, Josef

Pan Bc. Marek Bouška zpracoval diplomovou práci na téma Pozorování povrchu elektrody olověného akumulátoru mikroskopem atomárních sil AFM. Diplomová práce v rozsahu 77 stran včetně příloh je psána přehledně a systematicky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je podstatně kratší a zasloužila by si větší pozornost. Praktická část tvoří většinu práce a je zde velmi podrobně a pečlivě popsáno měření a pozorování pomocí AFM mikroskopu. Student byl postaven před nelehký úkol a to popisu obrázkových výstupů z AFM mikroskopu tak, aby jim porozuměl i člověk s nevycvičeným okem, což se myslím povedlo. Součásti práce je i detailní diskuze nad výsledky měření olověné elektrody a to jak při nabíjení konstantním napětím tak konstantním proudem. K drobným nedostatkům práce patří oboustranný tisk, i když na kvalitní papír s vyšší gramáží. Překlepy hlavně u zapomenutých indexů a veličiny, které nejsou psány kurzívou. Jako další nedostatek vidím malý počet literárních zdrojů, kde je jen 14 zdrojů, mezi nimiž je i wikipedie. Zadaní diplomové práce bylo splněno a zmíněné nedostatky nesnižují vědecký přínos práce, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
81

Otázky

eVSKP id 119562