MUSIL, P. Sledování vlivu teploty na vlastnosti olověných akumulátorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Bača, Petr

Student Ing. Petr Musil se ve své práci zabývá problematikou vyhodnocování vlivu teploty na vlastnosti olověných baterií za různých teplotních režimů a stavů. Student zpracoval diplomovou práci v rozsahu 68 stran včetně všech příloh. Práci rozčlenil do třech základních kapitol. Teoretická část zahrnuje úvod do problematiky elektrochemických systémů se zaměřením na olověný akumulátor. Popisuje princip jeho činnosti, děje probíhající na jednotlivých elektrodách a v elektrolytu, vnitřní konstrukci a různé druhy olověných akumulátorů dle jejich použití. Součástí teoretické části je i popis degradačních mechanismů probíhajících v olověném akumulátoru za různých provozních podmínek. Praktická část práce popisuje experimentální pracoviště a návrh experimentů, jejich praktické provedení a vyhodnocení naměřených výsledků. Pro zdárné provedení experimentální části práce student prokázal nejen teoretické znalosti, ale také invenci a manuální zručnost. Při přípravných pracích postupoval samostatně, navrhoval a realizoval vhodná řešení ke zdárnému uskutečnění plánovaných experimentů. Požadavky zadání student splnil v plném rozsahu, v práci postupoval se zájmem o zpracovávanou problematiku, k řešení problémů přistupoval zcela samostatně a s potřebnou iniciativou. Práce je sepsána pečlivě a přehledně, její vnější úprava a grafické zpracování jsou na dobré úrovni. Odborná úroveň odpovídá znalostem získaným v daném oboru. Předložená práce a její zpracování splňují všechny požadavky kladené na diplomovou práci. Proto doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Křivík, Petr

Student se ve své práci zabývá testováním vlastností 4 typů olověných akumulátorů s důrazem na vliv teploty na jejich kapacitu. V teoretické části je popsán olověný akumulátor od elektrochemických reakcí přes konstrukci až po degradační mechanismy. V práci jsou také uvedeny typy olověných akumulátorů podle použití a technologie výroby. V praktické části je stručně popsáno měřicí pracoviště a výsledky experimentů zaměřující se na kapacitu sledovaných akumulátorů v průběhu cyklování. V závěrečné části student uvádí výsledky vlivu zvýšené teploty na kapacitu sledovaných akumulátorů. Práce je sepsána přehledně, grafické zpracování je na dobré úrovni. V práci jsem však našel několik chyb a nedostatků jak v teoretické tak zejména v praktické části. str. 16 rov. 1.11 - není popsána a vysvětlena, chybí odkaz na zdroj, pro teplotu je použito označení t místo theta, přitom t je použito v předchozí rovnici pro čas. Není zřejmé, co je v rovnici delta, chybí vysvětlení Ct, C, na konci rovnice by měla být jednotka, číslo na pravé straně rovnice mi také nedává smysl. Chybí bližší vysvětlení PLC na str. 28. V praktické části na str. 38 by bylo lépe psát modul impedance místo absolutní hodnota impedance. Špatný popis os y na obr. 2.12 a 2.13 na str. 39. Největší nedostatek práce vidím v tom, že chybí podrobný popis zkoumaných akumulátorů - uvedení údajů od výrobce. Je pouze uvedeno označení typu a výrobce, nominální kapacita a počet článků v sérii. Přitom chybí podrobné údaje od výrobců o konstrukci, chemickém složení jak mřížek tak aktivních hmot, hodnotě vnitřního odporu, oblasti použití, typu akumulátoru (AGM / gel) a vybíjecí a nabíjecí křivky a kapacity při různých teplotách, které by se daly srovnat s naměřenými hodnotami uvedenými v práci. Přitom tento požadavek byl uveden v zadání práce. Tyto informace by mohly pomoct vysvětlit příčiny odlišného chování těchto baterií při cyklování a teplotním namáhání. Proto doporučuji tento nedostatek napravit alespoň uvedením těchto údajů od výrobců baterií v prezentaci. I přes tyto nedostatky předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a proto práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 119564