KULÍKOVÁ, B. Sledování vlivu teploty na vlastnosti lithium-iontové baterie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Bača, Petr

Studentka Barbora Kulíková se ve své práci zabývá problematikou měření vlastností Li-Ion baterií za různých teplotních režimů a stavů. Studentka zpracovala diplomovou práci v rozsahu 94 stran včetně všech příloh. Práci rozčlenila do pěti základních kapitol. Teoretická část zahrnuje úvod do problematiky lithných systémů, jejich historický vývoj, princip činnosti a děje probíhající na jednotlivých elektrodách a v elektrolytu. Praktická část popisuje experimentální pracoviště a návrh experimentů, jejich praktické provedení a vyhodnocení naměřených výsledků. Pro zdárné provedení experimentální části práce studentka musela prokázat nejen teoretické znalosti, ale také invenci a manuální zručnost. Při přípravných pracích postupovala samostatně, navrhovala a realizovala vhodná řešení, aby experimenty mohly být vůbec uskutečněny. V průběhu realizace experimentů byla bohužel patrna velká časová zaneprázdněnost studentky, kdy v jejím kombinovaném studiu byla období delších nepřítomností, což se negativně promítlo jak na procesu provádění experimentů, tak při jejich vyhodnocování. Konzultace s vedoucím práce v letním semestru bohužel neprobíhala na dostatečné úrovni, což se projevilo jak na formální, tak na odborné úrovni práce. Přes to vše konstatuji, že požadavky zadání studentka splnila, v práci postupovala se zájmem o zpracovávanou problematiku, k řešení problémů přistupovala samostatně a s potřebnou iniciativou a to zejména v zimním semestru. Předložená práce a její zpracování nicméně splňují všechny požadavky kladené na diplomovou práci. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Chladil, Ladislav

Paní bakalářka Barbora Kulíková vypracovala diplomovou práci na téma sledování vlivu teploty na vlastnosti lithium iontové baterie. Práce je ve svém rozsahu 94 stran včetně příloh přehledně členěna do pěti kapitol zabývajících se teoretickým rozborem problematiky Li-ion akumulátorů, návrhem experimentů a popisem pracoviště a realizací navržených experimentů a vyhodnocením výsledků. První, teoretická část obsahuje dobře strukturovaný a z mého pohledu přehledně zpracovaný všeobecný popis různých Li-iontových systémů a jejich činnosti. Jako přehledová studie je tato část zpracována pečlivě, nicméně jako zcela zásadní nedostatek vnímám skutečnost, že vlivu teploty na Li-iontové baterie (tedy předmětu překládané práce) je v úvodu věnován odstavec o sedmi řádcích, který neobsahuje jakýkoli hlubší vhled do dané problematiky. Není tak vytvořen jakýkoli popis dějů, ke kterým by se následně v experimentální části mohly diskutovat získané výsledky. V experimentální části jsou provedeny celkem 4 různé experimenty zaměřené na ověření vlastností komerčně prodávaných článků a jejich srovnání s datasheety, měření parametrů při různých teplotách, testování změn teploty článků při nabíjení a vybíjení a konečně dlouhodobé testy vlivu teploty na životnost článků. U prvního experimentu postrádám informaci o nastavené teplotě v laboratoři, a větší diskuzi naměřených profilů naměřených teplotních závislostí na obr. 4.3 a obr 4.4 . U experimentu č. 2 mi není jasný důvod proč je použit stejný proud, který je označen jako 1 C u baterií které mají odlišné kapacity 2,5 Ah a 3 Ah. Srovnání křivek je pak z mého pohledu nerelevantní. Jako podstatný a bohužel autorkou opominutý je nabíjecí průběh baterie Molicel na Obr. 4.13, který vykazuje výrazně nižší nabíjecí plato, což poukazuje pravděpodobně na zvýšenou účinnost uložení energie danou baterií. Dle kvalifikovaného odhadu by se mohlo jednat o hodnotu kolem 5 %, což uvedený systém výrazně zvýhodňuje oproti ostatním. U třetího experimentu zaměřeného na posouzení změn teploty článku bohužel výchozí teploty u článků Molicel a Samsung (zejména u vybíjecího proudu 0,5 C viz tab. 4.4) byly zcela rozdílené od ostatních článků (39 °C a 42,5 °C oproti cca 30 °C u ostatních) z čehož vyplývá, že články s vyšší výchozí teplotou chladly, zatímco ostatní se ohřívaly. Toho si bohužel autorka při vyhodnocování nevšimla a ochlazení označila za ohřev. Nerelevantní je pak srovnání rozdílu teplot při proudech 0,5 a 2 C. Poslední experiment nese název „ověření vlivu okolní teploty na životnost“, ale bohužel v sobě nenese jediný test, který by posuzoval vliv teploty na životnost testovaných baterií. Po formální stránce práce obsahuje, především ve své experimentální části, množství překlepů, nejasných či zbytečně složitých a nepřehledných formulací, nepřehledně upravených grafů, ze kterých často nelze číst ani hodnoty na osách (viz graf na obr. 3.40), případně nenalezených odkazů na zdroje dat. V tabulce 4.4 je jednotka proudu Amper, přičemž v tabulce je proud vztažen ke své kapacitě a tedy jednotkách C. Vzhledem k celkově nízké formální úrovni práce, ale zejména s ohledem na chybějící jak teoretický popis vlivu teploty na životnost článků tak i praktické experimenty provedené v této oblasti, posuzovanou práci NEDOPORUČUJI k obhajobě a hodnotím známkou F, neboť nebylo splněno vytyčené zadání práce. Doporučuji, aby byla práce studentkou přepracována pod upraveným zadáním, které by zohledňovalo realizované experimenty (např. Analýza vlastností komerčně dostupných Li-iontových akumulátorů). Po úpravě zadání a následném zapracování veškerých výše uvedených připomínek by diplomová práce mohla být odevzdána v nejbližším možném náhradním termínu.

Navrhovaná známka
F
Body
25

Otázky

eVSKP id 119569