STAVINOHA, J. Informační a komunikační technologie v energetice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Baxant, Petr

Diplomová práce pana Bc. Jakuba Stavinohy měla za cíl shromáždit podklady a zdokumentovat stav součastných informačních technologií používaných anebo použitelných v energetice. Práce je z tohoto pohledu pro energetiku ojedinělá, neboť se týká specifické oblasti automatizace a řízení, komunikace a propojování řídících systémů, ale i řídících systémů v podobě SCADA. Z toho pohledu ji lze hodnotit jako přínosnou, neboť informace v práci uvedené jsou v daném rozsahu uceleným přehledem a poskytují čtenáři rychlé uvedené do problematiky. Na práci student pracoval bez významného přispění konzultací, což ve svém důsledku vede k určitým odchylkám od osnovy práce. Např. kapitola 3, jako jeden bod osnovy, je velice stručná a neodpovídá zamýšleným požadavkům. Kapitola 5.1.2 je příliš tendenční s jednostranným pohledem na zdroje v rozptýlené výrobě a bez průkazných faktů. V pojednání o možnostech zefektivnění výroby za pomocí ICT student vybral příklady, které jsou dostatečně reprezentativní. Přes uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 44/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) D 12/20
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Škoda, Jan

Práce se zabývá informačními a komunikačními technologiemi v elektroenergetice. V první části je popsána obecná charakteristika informačních a řídích systémů, na kterou navazuje další část zabývající se integrací informačních technologií do oblasti elektroenergetiky. Po obsahové stránce je práce velmi dobře zpracována, avšak místy poněkud stručná. I přes to ale práce přináší do dané oblasti velmi užitečný a komplexní náhled používaných metod a standardů informačních technologií. Avšak musím vytknout absenci barevných obrázků, které by zvýraznily a v mnohých případech i zpřehlednili popisovanou problematiku. Co se týče formálních nedostatků, práci vytýkám nepříliš vhodnou formulaci abstraktu diplomové práce, která by se svým obsahem hodila spíše do úvodu. I přes drobné nedostatky práci doporučuji k ústní obhajobě a hodnotím ji známkou "Velmi dobře".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce B 8/10
Splnění požadavků zadání B 17/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 14/20
Navrhovaná známka
B
Body
84

Otázky

eVSKP id 13089