PÍŠALA, J. Vliv prachových částic na kluzný kontakt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselka, František

Diplomová práce je věnována problematice vlivu prachových částic na kluzný kontakt a praktickému ověřování provozních vlastností vybraných elektrických strojů, se zaměřením i na posouzení koncepce kluzného kontaktu v trakčním motoru lokomotivy. Prakticky je rozdělena na 6 kapitol. Vyznačuje se přijatelnou stylistikou a velmi dobrou grafickou úpravou. Zadání diplomové práce bylo ve všech bodech splněno. Student se v práci zabývá problematikou kluzného kontaktu, konstrukčním provedením elektrických strojů, jejich provozními podmínkami, zejména v průběhu praktických zkoušek trakčních strojů, kde realizoval originální experiment, měřením některých parametrů el. strojů a nakonec i praktickému návrhu a ověření modelového přípravku pro měření velikosti přítlačné síly držáku kartáče. V tomto případě využil dílčí zkušenosti z provozu a vlastností jednotlivých komponentů kluzného kontaktu, které na ÚVEE FEKT VUT v Brně existují. Jedná se zejména o oblasti kluzného kontaktu. Při zpracovávání své diplomové práce postupoval student samostatně, iniciativně, s velkým zájmem o danou problematiku a dílčími znalostmi z této oblasti. Oceňuji jeho komplexní pojetí práce a využívání literárních pramenů. Vhodným způsobem aplikoval rovněž získané znalosti a dovednosti z doposud absolvovaných odborných předmětů. Při jejím zpracovávání se také seznámil s nejmodernější měřicí technikou, která se při provádění takových měření a diagnostice používá. Na svoje vlastní náklady absolvoval i návštěvu na TU Omsk, kde propagoval dobré jméno ÚVEE a FEKT VUT v Brně. Projevil velký smysl pro týmovou práci. Bylo mi velkým potěšením s ním spolupracovat. Získané výsledky a poznatky z netradiční problematiky bude možno využít nejen v publikační činnosti, ale i při výuce laboratorních cvičení v předmětu MSES, BIRC, LLSP, apod. V této souvislosti bych chtěl vysoce ocenit i aktivní a vstřícný přístup kolegů z ÚVEE FEKT VUT v Brně a vedení JHŽS při zpracovávání jeho DP.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Janda, Marcel

Student vypracoval diplomovou práci na téma vliv prachových částic na kluzný kontakt. Celkově je práce rozdělena do několika částí. První části jsou věnované elektrickým strojům s kluzným kontaktem a podrobnějšímu popisu kluzného kontaktu a jeho opotřebení. Dále student popisuje vznik prachových částic při tomto přenosu energie a popisuje samotnou metodu prachových částic. První část je víceméně tvořena výtahem z norem. Další část věnovaná kluznému kontaktu, vychází víceméně z jedné lieratury. V dalších částech se student soustředí na popis metody prachových části a její použití. Tato část je vcelku přehledně zpracována a dostatečně podrobná. Na druhou stranu mi v práci chybí podrobnější popis provedeného měření a jeho vyhodnocení. Zvláště postrádám podrobnější popis výsledků a informací, které jsou uvedené v přílohách. Samotný komentář k algoritmu je velmi povrchní a dle mého názoru by si tato část zasloužila samostatnou kapitolu v práci. Kromě toho zde není v patřičném rozsahu diskutováno matematické pozadí použitého algoritmu a vyhodnocení jeho přesnosti. Po formální stránce je práce velmi dobře zpracována a až na pár drobných nedostatků. Všeobecně je vidět, že student danou problematiku zvládl velmi dobře a v požadovaném rozsahu.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 119712