PROCHÁZKA, J. Izolační systémy elektrických strojů malého a nízkého napětí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Janda, Marcel

Student vypracoval diplomovou práci na téma Izolační systémy elektrických strojů malého a nízkého napětí. Samotnou práci vypracoval samostatně. Bez výraznějšího zásahu vedoucího práce. Konzultací nevyužíval. Co se týká dané problematiky je patrné, že ji zvládl dobře a v patřičném rozsahu. Celkově celou práci hodnotím velmi dobře a konstatuji, že je vcelku přehledně zpracována.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Mach, Martin

Předložená diplomová práce má rozsah 81 stran včetně 23 stran příloh a je rozdělena do osmi kapitol včetně úvodu a závěru. Neformálně lze práci rozdělit do dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá popisem vinutí elektrických strojů a jeho testováním. V praktické části jsou zpracovány výsledky testování vinutí statorů několika synchronních strojů. U některých částí textu chybí odkazy na použité zdroje, i když je zcela zřejmé, že nejde o autorovo původní dílo, viz např. str. 14. Stejně tak u mnoha obrázků, tabulek a vztahů použitých v teoretické části práce chybí odkazy na zdroje, viz např. str. 21. Text v Obr. 2-5 na str. 17 je téměř nečitelný. Všechny tabulky, včetně tabulek s výsledky autorem provedených měření, působí dojmem, že do práce byly vloženy jako zkopírovaný obrázek, což je dost zvláštní. První sada měření prezentovaných v praktické části práce byla provedena na pěti různých statorech. Z těchto pěti statorů vyhověl pouze jeden. Druhá sada měření byla provedena na šestnácti stejných statorech. Z těchto šestnácti statorů tři nevyhověly. Z textu práce není zřejmé, jestli pro provedení měření byly úmyslně vybrány poškozené statory nebo jde o náhodný výběr z běžné výroby. Jestliže jde o náhodně vybrané statory je množství nevyhovujících kusů dost vysoké. Diplomová práce splňuje všechny body zadání a lze ji doporučit k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 119713