NEVRZAL, F. Stanovení tlakových poměrů ve zhášecí komoře nízkonapěťového přístroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Valenta, Jiří

Student pracoval na svojí diplomové práci soustavně a rovnoměrně po celou dobu řešení. Využíval vhodně konzultace a plnil průběžně zadané úkoly do velké míry samostatně. Nejprve se v literatuře seznámil s konstrukčními a funkčními principy senzorů na měření dynamického tlaku. Poté navrhl úpravu experimentální komory, kde prakticky ověřil chování různých typů čidel při menších proudech. Na základě těchto experimentů bylo vybráno vhodné čidlo a následně provedeno několik pokusů na reálném přístroji. Z nich student získal potřebné závislosti tlaků a energií na velikosti napětí, proudu a počtu provedených zkratů. Práce nalezla uplatnění v průmyslové praxi. Jako celek splňuje požadavky kladené na diplomové práce jak po věcné, tak formální stránce, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Vávra, Daniel

Posudek oponenta je v přiloženém PDF souboru.

Navrhovaná známka
B
Body
87

eVSKP id 119722