ŽÁK, O. Elektromagnetický návrh synchronního motoru s permanentními magnety [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítek, Ondřej

Diplomant se zabýval problematikou synchronních motorů s permanentními magnety. Provedl kombinovaný (analytický a MKP) výpočet základních parametrů zadaného výchozího motoru s vnořenými magnety ze vzácných zemin (výrobce ATAS elektromotory Náchod). Dále je práce zaměřena na možnosti náhrady magnetů ze vzácných zemin za magnety feritové. Je posuzována jedna varianta s vnořenými feritovými magnety a dvě varianty s feritovými magnety na povrchu. Následně je ještě u vybrané varianty upraven plech statoru pro dosažení vyšší účinnosti. Po formální stránce je práce zpracována dobře. Některé výsledky mohly být diskutovány do větší hloubky. Diplomant využíval pravidelných konzultací, velmi aktivně a samostatně plnil zadané úkoly. Dosažené výsledky tvoří dobrou základnu pro další práce v této oblasti. Zadání bylo zcela splněno.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Mach, Martin

Předložená diplomová práce má rozsah 78 stran včetně pěti stran příloh. Rozdělena je do pěti kapitol včetně úvodu a závěru. Neformálně lze práci rozdělit do dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části je stručně popsána problematika synchronních strojů s permanentními magnety. V praktické části je provedeno několik pokusů, jak upravit již existující synchronní motor s permanentními magnety ze vzácných zemin tak, aby při použití feritových magnetů zůstal zachován jeho výkon. Celkem jsou navrženy tři motory, jeden s vnořenými magnety a dva s magnety na povrchu. Na jednom z motoru s magnety na povrchu jsou provedeny další úpravy s cílem zvýšení účinnosti. Při úpravách motoru pro použití feritových magnetů místo magnetů ze vzácných zemin byl zvýšen počet závitů cívek statorového vinutí. Původní motor měl 91 závitů. Všechny navrhované motory mají výrazně více závitů (jeden z nich dokonce 189), přičemž statorový plech a tedy i plocha drážek zůstává stejná jako u původního motoru. Nikde v práci se neuvádí, jestli spolu se změnou počtu závitů docházelo také ke změně průřezu vodiče nebo jak se změnilo plnění drážek. Motor s vnořenými feritovými magnety je navržen tak, že magnety od sebe zcela oddělují jednotlivé části rotorových plechů, což z hlediska výroby není praktické. U některých částí textu není jasné, z jakých zdrojů autor při jejich zpracovávání čerpal, viz např. str. 13. Práce splňuje všechny body zadání a lze ji doporučit k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 119853