BÚRAN, M. Žárový anemometr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Řezníček, Michal

Práce Martina Búrana se zabývá optimalizací konstrukce žárového anomometru, který byl ve své základní (pokusné) podobě realizován v rámci Semestrálního projektu. Cílem byla úprava konstrukce pro teploty až do 300 °C, proměření jeho parametrů a diskuze možného využití takového snímače v praxi. V rámci práce na své diplomové práci se Martin Búran ukázal jako schopný a svědomitý student. Dokázal pracovat velmi samostatně, ale přesto všechny podstatné kroky a nápady pravidelně konzultoval se svým vedoucím. Přicházel s vlastními originálními nápady a na konzultace chodil velmi dobře připravený. Projevil také schopnost nastudovat relevantní teoretické informace, které dobře využíval v rámci argumentace. I přesto, že mají některé z obrázků nižší kvalitu, považuji formální stránku za velmi zdařilou. Kapitoly mají logickou návaznost, informace jsou ucelené a práce je celkově velmi čtivá. Velmi oceňuji hlavně praktickou část, ve které jsou velmi hezky popsány technologické kroky, které předcházely finální podobě snímače a experimenty, které poukázaly na jeho reálné vlastnosti. Výsledkem práce Martina Búrana je tedy úspěšný návrh konstrukce snímače, jenž je ve své reálné podobě skutečně využitelný nejen pro mnohé experimenty naší laboratoře. Na základ výše uvedeného hodnotím tuto práci 96 b.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Jankovský, Jaroslav

Přehledně zpracovaná diplomová práce pana Bc. Martina Búrana pojednává o využití stávající technologie ultrazvukového kontaktování k zhotovení čidla žárového anemometru pro měření při vyšších teplotách. Uvedené téma nemá u nás tradici, a tak diplomant musel vyvinout nejen samotné čidlo, ale současně zkušební zařízení k ověření jeho funkce. Úkolu se zhostil s úspěchem. Práce je zpracována velmi systematicky a její jednotlivé kapitoly na sebe dobře navazují. Z mála překlepů v práci, které nesnižují její hodnotu, upozorňji na opakující se překlep .... požil... , místo ...použil..., což ukazuje na špatně nastavenou automatickou opravu gramatiky. Diplomant v plném rozsahu splnil zadání diplomové práce, doporučuji jej k obhajobě a honotám známkou A.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 120005